Archive for ragamalikai

SarvAbhIshTa Shankari

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on August 7, 2017 by Melody

YouTube link:

 

The song has SwarAksharams in ArOhaNam of the three rAgams in the words. This can be sung in navarAtrI for world peace. 

rAgamAlikA        Adi       Nagpur Srinivasan

08.04.2012 Madras 06.03PM 08.04.2012 (Modified on: 17.06.2017)

 

KalyANI (Sa ri ga ma pa da ni Sa)

 

Pallavi

SarvAbhIshTa Shankari JaganmAtA KalyANI (SarvAbIshTa)

 

anu pallavi

Mama SangIta vidyA dAyinI pAhi parvata nivASinI (SarvAbIshTa)

 

CaraNam 

 

BhairavI (Sa ga ri ga ma pa da ni Sa)

 

SamaSta jagat kAraNi Sarva ripu bhanjanI

GamagakriyapriyE ParamapAvani dharma SamvardhanI

Sarva shakti pradAyinI tava darshanam mama bhAgyam 

Sarva dukkha dhvamshinI mAm pAlaya BhairavI (SarvAbIshTa)

 

MadhyamAvati (Sa ri ma pa ni Sa)

 

Sakala lOka kshEmakAriNI SarvEshvara manOharI

ParamEshwarI Svara SammOdinI MadhyamAvati rAga rUpiNI

Ananda laharI SarvAtma Aduri mOksha dhAtri

kuryAt kaTAksham dEvI Etat janma vimOcanI (SarvAbIshTa)

 

இந்தப் பாடலில் வரும் சொற்கள் இதில் வரும் ராகங்களின் ஆரோஹணங்களில் உள்ள ஸ்வரங்களைக் கொண்டுள்ளன. உலக ஸமாதானத்திற்கு நவராத்ரியில் பாட ஏற்றது.

 

ராகமாலிகை  ஆதி  நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

08.04.2012 மதராஸ் 06.03PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 17.06.2017)

 

கல்யாணீ (ஸரி க ம ப த நி ஸ)

பல்லவி

ர்வாபீ4ஷ்ட ஷங்கரின்மாதா கல்யாணீ (ஸர்வாபீஷ்ட)

 

அனுபல்லவி

ம ஸங்கீ3த வித்3யா தா3யினீ பாஹி ர்வ நிவாஸினீ (ஸர்வாபீஷ்ட)

 

சரணம் 

பைரவீ (ஸ க ரி க ம ப த நி ஸ)

 

மஸ்த ஜ3த்காரணீ ஸர்வ ரிபு ப4ஞ்ஜனீ

க3மக3க்ரியப்ரியே ரமபாவனி 4ர்ம ஸம்வர்தனீ

ர்வ ஷக்தி ப்ரதா3யினீ  தவ த3ர்ஷனம் மம பா4க்3யம்

ஸர்வ து3க்க த்4வம்ஷினீ மாம் பாலய பை4ரவீ (ஸர்வாபீஷ்ட)

 

மத்யமாவதி (ஸ ரி ம ப நி ஸ)

 

கல லோக க்ஷேமகாரிணீ ஸர்வேஷ்வர னோஹரீ

ரமேஷ்வரீ ஸ்வர ம்மோதி3னீ  மத்4யமாவதி ராக3 ரூபிணீ  

ஆனந்த லஹரீ ஸர்வாத்ம ஆது3ரி மோக்ஷ தா4த்ரி

குர்யாத் கடாக்ஷம் தே3வீ ஏதத் ஜன்ம விமோசனீ (ஸர்வாபீஷ்ட)

List of rAgams composed

Posted in Index with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on February 10, 2013 by Melody

                

AbOhi                                      Omennum PraNava                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/28/628/

Ahirbhairavi                         PadAmbujam paRRi                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/26/1054/ 

amrutavAhinI                      KaruNaikkaDal avaL

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/04/karunaikkadal-aval-kazalinai/

amruta varshiNi                  oru taram avanai                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/04/oru-taram-avanai/

Anandabhairavi                  Cennimalai vElanukku               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/26/cennimalai-velanukku/

Anandabhairavi                     KandanaippOluru                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/26/kandanaippoloru-deyvam/

Anandabhairavi                     SAi tAn enakku (Shirdi Sai Baba)        https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/05/08/sai-tan-enakku-sakalamum/

AndOLikA                              Varam tara VArumaiyyA           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/26/varam-tara-varumaiyya/

Arabhi                                   nAdarUpamE                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/4/

aTANA                                   KaruNai illaiyA                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/2/

aTANA                                   KaDavuL onRE               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/05/31/kadavul-onre-uru-pala-ayinum/

BahudAri                             VaruvAnODi                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/13/kannan-varuvanodi/

BEgaDA                                KaDaikkaNNAl ennai                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/27/kadaikkannal-ennai/

BEgaDA                                SItApatim rAghavam                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/14/sitapatim-raghavam/

BEgaDA                                azhaittu varavA SwAmI                   

https://wordpress.com/post/ilikepaattu.wordpress.com/1254

BEhAG                                  uLLamenum KOyilil                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/2/

BehAg                                   Vandadu nam vAzhvil                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/

Bhageshwari                      KUvi azhaittAl enna                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/22/kuvi-azhaittal-enna/

BhAgEshwari                      nenjil VAzhum                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/2/

BhAgEshwari                      VaruvAy varuvAy                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/6/

Bhairavi                               BhuvanEshwarirAja         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/25/bhuvaneshwarirajarajeshwari/

BhavAni                               Kayilai VASanE              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/09/kayilai-vasane/

BhUpALam                         KAlai iLam kARRil      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/10/19/kalai-ilam-karril-undan/

BhUpALam                         Mudalum muDivum nIyE        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/08/23/mudalum-mudivum-niye/

BhUpAli                               nenjam niRaindavanE en

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/08/19/nenjam-niraindavane-en/

Bilahari                               innisai pADi vAyARa                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/31/648/

Bilahari                               tayakkamEn aruL                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/

Bilahari                              Kandan nAmamE                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/08/kandan-namame-karkandagume/

BImplAS                             KAvaDi eDuppEnaDA                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/21/kavadi-eduppenada/

BindhumAlini                   KaNNimai pOl                                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/08/06/kannimai-pol-kakkum/

Brundavana SArangA   VaNDADum sOlaiyil                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/25/vandadum-solaiyil-vandadum/

Brundavana SArangA   VINA VAdini                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/11/09/vina-vadini-vidya-dayini/

Cakravakam                    ADum mayilinil                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/14/adum-mayilinil-amarndu/

CencuruTTi                        KaNNanaik KaNDa                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/06/03/kannanaik-kandadum/

CencuruTTi                        VaDivEl Mayilum

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/26/vadivel-mayilum-tunai/

darbAri KAnaDA             silaiyAy niRkum                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/4/

dEsh                                    ADuginRAn oruvan                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/02/658/

dEsh                                    PADippADi                                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/7/

dEsh                                    nenjam miga vADi                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/                   

dEsh                                    unakkum enakkum                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/04/unakkum-enakkum-ulla/                   

dEvagAndAri                    ATkoLLa unaiyanRi                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/24/atkolla-unaiyanri-yar/   

dEvagAndhArI                 MahishASura mardhinI              https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/04/19/mahishasura-mardhini-sri-camundeshwari/

dEvamanOhari                 ADum paramporuLE 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/12/19/1180/

dhanSrI                               Santamum unai  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/06/17/santatamum-unai-ninaindidum/

durgA                                  navacaNDikE                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/2/     

durgA/KuRinji/nIlAmbarI  KaNNE kaniyE                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/11/1294/            

dwijAvanti                         anRu mudal inRu varai                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/03/anru-mudal-inru-varai/                 

GauLai                                endan manamum                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/04/endan-manamum-uyirum-udalum/                   

GAvati                                 MuktiyenbadE Murugan          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/01/muktiyen bade-muruganin/

Gowri ManOhari              ittanai janmangaL      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/12/02/ittanai-janmangal/                   

HamSadwani                    Kalai vANiyE                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/19/kalai-vaniye-saptaswara/   

HamSadwani                   PArvatI priya Sutam

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/10/22/parvati-priya-sutam-namamyaham/

HamSadwani                    shakti niRai GaNapati                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/08/10/sakti-nirai-ganapatiye/                   

HamSanAdam                  SundaramukhAravinda              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/09/sundara-mukharavinda/                   

HamSAnandi                    VElanai ninai manamE               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/                   

HarikAmbOdi                   OmenRu olikkum                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/18/omenru-olikkum-idam/                   

HEmavati                          nilaiyAyp Pazhaniyil  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2014/01/12/nilaiyayp-pazhaniyil-cilaiyay/

HindOLam                         dIna dayALA                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/3/                 

HindOLam                         KaruNArasapUraNi                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/                     

HindOLam                         sivanai oru taram                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/4/                   

HinduStAn KApi              nI nilai taDumARAdE                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/26/ni-nilai-tadumarade/                   

Jana SammOdini             tALEnE….nAn                                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/10/talene-nan-talene/                   

Jaunpuri                            ninaindu endan manam               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/10/27/ninaindu-endan-manam/

KadankudUhalam          KadanakudUhala priya              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/11/kadanakuduhala-priya-hasini/                   

KalyANa VaSantam       Uzhvinai endan                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/2/                   

KalyANi                             annai enakkaruLa vA                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/4/                   

KalyANi                             MurugA azhagA nI vA                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/12/muruga-azhaga-ni-va/                   

KalyANi                              saravaNattilE vandu                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/3/                   

KAmbOdi                           Panniru tOLgaLuDan                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/29/panniru-tolgaludan/                   

KAnaDA                             KaNNin MaNiyAy                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/6/                   

KAnaDA                             ViraindODi vA vA                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/                   

KannaDa                           PArAmukham EnO     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/20/paramukham-eno/

KannaDagauLai              VA vElavA enai                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/24/va-velava-enai-atkolla/

KApi                                    divya darisanam                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/                   

KaraharapriyA                 ADum ambaramE                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/08/adum-ambarame/                   

KarNaranjani                   KOpam KoLvadu                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/20/784/                   

KarNaranjani                   PandaLappasumponnE

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/12/16/pandalap-pasum-ponne/

KAvaDiccindu                   Pazhani VaDivElavan                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/                   

KEdAragauLai                   tiruvaDi uRutuNaiyE                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/23/tiruvadi-uru-tunaiye/   

KEdAragauLai                  VaruvAyena nAn          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/02/28/varuvayena-nan-nambinen/                

KEdAram                            KalaigaLukkellAm                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/3/                   

KhamAs                               Isanaittudi manamE                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/                    

KhamAs                                Patita PAvani                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/25/patita-pavani-papa-vimocani/                   

KiLikkaNNi                          KrushNAvatAranaDi                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/2/                

KIravANi                               nAda rUpanE VEda                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/01/nada-rupane-veda-mudalvane/                 

Komalangi                           VaruvAy varuvAy                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/02/varuvay-varuvay-guruvay/                   

KuntalavarALi                    nAviRkiniya nAmam                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/25/navirkiniya-namam/                 

KuRinji                                  SAmagAnapriyE                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/24/sama-gana-priye/                   

latAng                                    nIla mayilERum nIdanE        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/12/nila-mayilerum-nidane/                 

Maduvanti                           nenjam miga vADi                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/                   

MadhyamAvati                   PuNyA SrI PurushOttama        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/24/punya-sri-purushottamane-va/                 

MadhyamAvati                    ariya ASanam tanil                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/01/07/ariya-asanam-tanil/

MalayamArutam                 GaNa nAtanE                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/                   

MAlkaunS                               KaNNA KArmEga                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/04/kanna-karmegavanna/                   

MAND                                      Muruganai ninaindiDen           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/14/muruganai-ninaindiden-maname/                   

ManOlayam                           Cinnam ciRu padam  https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/26/cinnam-ciru-padam-vaittu/

MAyAmALavagauLai           VANi ramaiyum                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/08/vani-ramaiyum-paniyum/                   

Mishra MAND                         ODi vA vA KandA                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/3/                   

Mishra MAND                         SAinAtA SrI SAinAtA                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/18/sayinata-sri-sayinata/                 

MOhana KalyANi                  Siddhi VinAyakanE     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/08/20/siddhi-vinayakane-caranam/

MOhanam                                Vallabha GaNapati                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/page/2/                         

MOhanam                                VaruvAn Murugan                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/19/varuvan-murugan/   

MukhAri                                   taruNam idu nalla      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/01/26/tarunam-idu-nalla-tarunam/                

Mukhari                                    VEdanaiyil varundi                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/30/640/                   

nAdanAmakriyai                    Vandanai seydunnai                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/15/948/                 

nAgagAndAri                           nAgagAndAri Sri rAja      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/06/nagagandari-sri-rajarajeshwari/                   

naLinakAnti                             MuruganE azhaganE                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/15/568/                   

naTabhairavi                            nI tAn ellAm enRuNarndEn          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/13/ni-tan-ellam-enrunarnden-ennul/

nATTai                                         GuruvAgi enakku                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/20/guruvagi-enakkarulvay/                   

nATTaikkuRinji                         KarunaikkaDalE SAyi                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/01/16/karunaik-kadale-sayi/                   

navarasSakAnaDA                   VElAyudam pOdumE                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/01/27/velayudam-podume-vadi/                   

nIlAmbari                                    Anirai kAtta                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/27/734/                   

nIlamaNi                                     Cinnam ciRu padam vaittu           https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/26/cinnam-ciru-padam-vaittu/

PahADi                                         sondattinAl varum           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/09/sondattinal-varum-bandam/                   

PantuvarALi                                shrutiyODu layattODu        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/16/shrutiyodu-layattodu-padu/   

PantuvaALi                                 enakkum aruLavE vA

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/07/29/enakkum-arulave-va-velava/ 

Paras                                              tAyE un cEy allavO           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/05/en-taye-un-cey-allavo/                   

PunnAgavarALi                          VaDivElum Mayilum               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/27/vadivelum-mayilum-tunai/                   

PUrvi KalyANi                              Varum vinaiyagaRRi          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/10/varum-vinaiyagarri-vazhiyinai/                   

PUrvikalyANi                                Gamagakriya rAga                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/31/gamagakriya-raga/                   

rAgamAlikai                                  Candra SahOdari                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/2/                   

rAgamAlikai                                  Gauri ManOhari                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/31/829/                   

rAgamAlikai                                  ilAnum iruppAnum                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/08/556/                   

rAgamAlikai                                  KaN mun vA                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/5/                   

rAgamAlikai                                 OrAru mukhamum             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/21/oraru-mukhamum-iraru/                   

rAgamAlikai                                 shakti umai bAlA                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/3/                   

rAgamAlikai                                 tanniru KaNgaLil                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/18/tanniru-kangalil/                   

rAgamAlikai                                 tEnaippOl inittiDum                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/                   

rAgamAlikai                                 unai nADi uLam                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/24/unai-nadi-ulam-vadum/                   

rAgamAlikais                               VEgam niRainda                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/                   

rAgamAlikai                                 hrIm durgE                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/03/06/1339/

rAgamAlikai                                  SarvAbhIshTa Shankari                   https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/08/07/sarvabhishta-shankari/

rAgEshwarI                                    KANAmal nAn vADuginREn           https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/12/15/kanamal-nan-vaduginren/

ranjani                                             Adaravu taruvAL                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/02/adaravu-taruval-ranjani/                 

ranjani                                             SAmavEdanE                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/5/   

raSikapriyA                                    sikkal singAra vElA                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/15/sikkal-singara-vela/

ratipatipriyA                                  KaruNai PurindaruL                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/08/karunai-purindarulvay/     

ravicandrikA                                  VA vElavA vaDi vElavA                                 https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/07/26/va-velava-vadi-velava/              

rEvati                                                VandenaikkAttaruL                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/19/vandenaik-kattarul/                   

rItigauLai                                         VaDivazhagA manam                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/10/vadivazhaga-manam/                   

SahAnA                                            Kalir cilambolikka                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/2/                   

SahAnA                                            ParindE enakkaruLa                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/3/   

SAlakabhairavi                            shabarimalai selvOm               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/11/25/sabari-malai-selvom-varungal/

SAramati                                        KaruNA KatAkshi                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/3/                   

SArangA                                         KaNNukkuL teriginRa                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/5/                   

SArangA                                         VeNNaiyum uNDu                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/2/                   

SaraSAngi                                      VIram viLaikkum          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/26/viram-vilaikkum-malaimagale/

SaraSwati                                       BhuvanEshwari rAja      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/12/25/bhuvaneshwari-rajarajeshwari-2/   

Saraswati                                        VElAyudam taritta                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/03/17/velayudam-taritta-velava/               

SaraSwaTIManOharI                  innam Ore piRavi tALEnaiyA    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/03/22/innam-or-piravi-talenaiya/      

SAvEri                                               Murugan azhagan vaDi        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/07/murugan-azhagan-vadivelan/                   

ShankarAbharaNam                   Mundai mudalvanE                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/13/mundai-mudalvane/                   

ShaNmukhapriyA        MA MathurApuri vAzh                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/11/16/mathurapuri-vazh-maharaniye/

ShaNmukhapriyA                         shaNmukhan kazhal                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/29/shanmukhan-kazhal-nadu/                   

ShubhapantuvarALi                     dinam urugi                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/04/dinam-urugip-padugiren/                   

ShudhdhadanyASi                        Om gam GanapatiyE                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/07/om-gam-ganapatiye/                   

shyAmA                                            ADikkoNDE iruppAr                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/28/adikkonde-iruppar/                   

SimmEndra madhyamam           ennuyirkkiLiyE                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/page/2/                   

Sindubhairavi                               KandanaippADuvOm                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/2/                   

Sindubhairavi                               VAzhum VagaiyaRiyA                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/26/612/                   

Sindubhairavi                               KaNNan KatAmruta                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/ 

Sindhubhairavi                            engE irukkiRAy             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/07/29/enge-irukkiray-en-iraiva/ 

Sindu KAnaDA/KEsari               GatiyenRunnai nAn                      https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/05/28/1361/

sivaranjani                                    sendil padiyOnai      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/22/sendil-padiyonaic-cevarkodiyonai/                   

SrI                                                    SrI durgE vA ennai     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/25/sri-durge-va-ennai/   

SrI                                                   Vara vENDum                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/09/12/vara-vendum-saubhagya-lakshmiye/ 

                

Suddha SAvEri                             Kandan nAmamE    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/08/kandan-namame-karkandagume/                   

Suddhasarang                             ADudu mayil                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/15/adudu-mayil-adudu/                   

SumanEsharanjani                   Santatamum unai                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/08/santatamum-unai/                   

SunAdavinOdini                         urugAda uLam                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/08/urugada-ulam-undo/                   

SuraTi                                           engum olikkinRadu                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/11/engum-olikkinradu/                 

tANDavam                                   KaruNai purindaruLvAy           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/21/1085/                   

tilang                                             cindanai seydiDuvAy             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/15/cindanai-ceydiduvay-ni/                 

 tODi                                               MAmEgam pOl karuNai             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/18/mamegam-pol-karunai/                   

tODi                                                unai anRi vERu                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/22/531/                   

VAcaspati                                       ammaiyum appanum                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/13/ammaiyum-appanum-anavane/                   

VAgadIshwari                               PADu Paraman                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/03/padu-paraman-pugaz-padu/                   

Valaji                                              MaRandEnE unai                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/18/marandene-unai/                    

VarALi                                            Anandam koL                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/20/anandam-kol-maname/                   

Varamu                                           Kandan kazhalinai                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/08/kandan-kazhalinai/                   

VaSantA                                          ambA para dEvatE                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/06/amba-para-devate/                  

VaSantabhairavi                          MurugA azhagA MuttamizhE  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/18/muruga-azhaga-muttamizhe/                 

Yadukula KAmbOdi                     PollAccUranuDan                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/01/pollaccuranudan-samaram/                   

YadukulakAmbOdi                       innum dAmadamEnO                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/17/919/                   

Yaman                                              MuruganE ninaindiDa                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/24/601/                   

YamunA KalyANi                          KandA KArttikai bAlA                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/3/                   

YamunA KalyANi                          nAn VaDi vElavA un                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/24/nan-vadivelava-un-adimai/

 

 

tanniru kaNgaLil

Posted in Murugan with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on November 18, 2011 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/JAuEyH8TyR4    

 

 

rAgamAlikai   Adi   Nagpur Srinivasan

12.03.1969 Calcutta 12.45PM (Modified on: 13.11.2011)

 

Pallavi

 

Bilahari

 

tanniru kaNgaLil karuNaiyaittEkki

enniru kaNgaL munnE nI vA  (tanniru)


a. pallavi

 

Sindubhairavi

 

uyir vADi uDal sOrndu uLam karaiyum mun

uDan varuvAn avan Pazhanimalaiyil (tanniru)

 

caraNam

 

hamSAnandi

 

ARupaDai vIDathanil amarndavanE…….

ARudal aLittennai ATkoNDiDa vA (tanniru)

 

BUpALam

 

Mazhai vENDum ulagil payir vA…zha…

Pizhai pOga SwAmimalaiyil uRaindu (tanniru)

 

KEdAragaULai

 

sUran mANDiDavE dEvar magizhndiDavE

tiruccendUr thanil vAzhum KumarA (tanniru)

 

shaNmukhapriyA

 

vinaippayanAl ivvulaginil uDal koNDa

dEvAnaiyuDan parankunRam kuDi mEvi (tanniru)

 

BehAg

 

tinai Ongum punattinilE MaNam seyda

kuRa vaLLiyuDan tiruttaNigai malai senRu (tanniru)

 

Surati

 

MAlaiyilE MAmayilADa Pazham udirum

sOlai tanilE vaLa….rum (tanniru)

 

ராகமாலிகை ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்    

12.03.1969 கல்கத்தா 12.45PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 13.11.2011)

 

பல்லவி

பிலஹரி

தன்னிரு கண்களில் கருணையைத்தேக்கி

என்னிரு கண்கள் முன்னே நீ வா  (தன்னிரு)


. பல்லவி

ஸிந்துபைரவி

உயிர் வாடி உடல் சோர்ந்து உளம் கரையும் முன்

உடன் வருவான் அவன் பழனிமலையில்  (தன்னிரு)


சரணம்


ஹம்ஸாநந்தி

ஆறுபடை வீடதனில் அமர்ந்தவனே…….

ஆறுதல் அளித்தென்னை ஆட்கொண்டிட வா


பூபாளம்

மழை வேண்டும் உலகில் பயிர் வா…ழ…

பிழை போக ஸ்வாமிமலையில் உறைந்து (தன்னிரு)

கேதாரகௌளை

சூரன் மாண்டிடவே தேவர் மகிழ்ந்திடவே

திருச்செந்தூர் தனில் வாழும் குமரா (தன்னிரு)

ஷண்முகப்ரியா

வினைப்பயனால் இவ்வுலகினில் உடல் கொண்ட

தேவானையுடன் பரங்குன்றம் குடி மேவி (தன்னிரு)

பெஹாக்

தினை ஓங்கும் புனத்தினிலே மணம் செய்த

குற வள்ளியுடன் திருத்தணிகை மலை சென்று (தன்னிரு)

ஸுரடி

மாலையிலே மாமயிலாட பழம் உதிரும்

சோலை தனிலே வளரும் (தன்னிரு) 

unai nADi uLam vADum

Posted in Murugan with tags , , , , , , , , on October 24, 2011 by Melody

YouTube link:  http://youtu.be/bDtOLDqD5dA

 

 

rAgamAlikai    rUpakam    Nagpur Srinivasan

09.11.1966 Calcutta 09.30 PM (Modified on: 21.10.2011)

 

dEsh

unai nADi uLam vADum enaikkANa vA en

uyir nADi nIyanRO vaDivElavA (unai)

 

Sindubhairavi

mazhai nADi uyir vADum payir pOlavE

paNam tEDi manam vADum jagam tanilE (unai)

 

behAg

IsanukkupadEsitta nEsanE en

Inam maRaindODavE (unai)

 

KApi

KAttirundum vandilai MurugA

PArttirundEn vazi nAyakanE (unai)

 

hamSAnandi

tuLLum mayil vaLLalE murugA en

kaLLam tanaippOkki endanai ATkoLLa (unai)

 

 

ராகமாலிகை    ரூபகம்   நாகபுரி ஸ்ரீநிவாஸன்

09.11.1961   கல்கத்தா 09.30PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 21.10.2011)

 

தேஷ்

உனை நாடி உளம் வாடும் எனைக்காண வா என்

உயிர் நாடி நீயன்றோ வடிவேலவா (உனை)

 

ஸிந்துபைரவி

மழை நாடி உயிர் வாடும் பயிர் போலவே

பணம் தேடி மனம் வாடும் ஜகம் தனிலே (உனை)

 

பெஹாக்

ஈசனுக்குபதேசித்த நேசனே என்

ஈனம் மறைந்தோடவே (உனை)

 

காபி

காத்திருந்தும் வந்திலை முருகா 

பார்த்திருந்தேன் வழி நாயகனே (உனை)


ஹம்ஸாநந்தி

துள்ளும் மயில் வள்ளலே முருகா

கள்ளம் தனைப்போக்கி எந்தனை ஆட்கொள்ள (உனை) 

vEgam niRainda ulagamidil

Posted in Murugan with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on September 20, 2011 by Melody

YouTube link:  http://www.youtube.com/watch?v=YVaJdO99pDc

rAgamAlikai        Adi      Nagpur Srinivasan

04.08.1966 Calcutta 9.00PM (Modified on: 18.09.2011)

Pallavi

KIravANi

vEgam niRainda ulagamidil – nAn

unaimaRandu ODikkaLaittEn (vEgam)

a. pallavi

ADiya ATTam tEDiya poruL edilum

manamadu sellAdun ninaivAgi ninREn (vEgam)

saraNam

KEdAragauLai

KandA murugA unaiyanRi vERu

gati uNDO? idai nI maRandu ninRAyO?

GnAniyar tEDum karupporuLE kadir

kAmam uRaiyum KaruNai vaDivE –

[vEgam niRainda ulagamidil

unaiyanRi vERu gati uNDO?]

amrutavarshiNi

Mayilinil vArAyO? darisanam tanden

tAbattait tIrAyO? tuLittuLiyAy tuDikkum

uLLattin tuyaraip pOkkiDa suDar vElEndi

PArvati bAlA Pazhanimalai vElA viraindODi

[vEgam niRainda ulagamidil Mayilinil vArAyO?] 

HamSanAdam

KaliyilE kaNkaNDa deyvam nI KumarA

Malai thanai viTTu ennaik kAttiDa vENDum

silaiyAy ninRAl tIrumA en tuyaram? idai

uNarndum murugA tayakkam koLvadEnO?

[vEgam niRainda ulagamidil kaNkaNDa deyvam nI]

BImplAS

vidiyinai mARRa vallavanE azhagA

isaiyenum innamudaip paDaitiDuvEn nAn

nAda rUpamE nAnmaRai pORRum

nAn vaNangum nAyakanE vA

[vEgam niRainda ulagamidil vidiyinai mARRa vallavanE]

 

ராகமாலிகை   ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்   

04.08.1966 கல்கத்தா 9.00PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 18.09.2011)

பல்லவி

கீரவாணி

வேகம் நிறைந்த உலகமிதில் – நான்

உனைமறந்து ஓடிக்களைத்தேன் (வேகம்)

. பல்லவி

ஆடிய ஆட்டம் தேடிய பொருள் எதிலும்

மனமது செல்லாதுன் நினைவாகி நின்றேன் (வேகம்)

சரணம்

கேதாரகௌளை

கந்தா முருகா உனையன்றி வேறு

கதி உண்டோ? இதை நீ மறந்து நின்றாயோ?

ஞானியர் தேடும் கருப்பொருளே கதிர்

காமம் உறையும் கருணை வடிவே –

[வேகம் நிறைந்த உலகமிதில் உனையன்றி வேறு கதி உண்டோ?]

அம்ருதவர்ஷிணி

மயிலினில் வாராயோ? தரிசனம் தந்தென்

தாபத்தைத் தீராயோ? துளித்துளியாய் துடிக்கும்

உள்ளத்தின் துயரைப் போக்கிட சுடர் வேலேந்தி

பார்வதி பாலா பழனிமலை வேலா விரைந்தோடி

[வேகம் நிறைந்த உலகமிதில் மயிலினில் வாராயோ?]  

ஹம்ஸநாதம்

கலியிலே கண்கண்ட தெய்வம் நீ குமரா

மலை தனை விட்டு என்னைக் காத்திட வேண்டும்

சிலையாய் நின்றால் தீருமா என் துயரம்? இதை

உணர்ந்தும் முருகா தயக்கம் கொள்வதேனோ?

[வேகம் நிறைந்த உலகமிதில் கண்கண்ட தெய்வம் நீ]

பீம்ப்லாஸ்

விதியினை மாற்ற வல்லவனே அழகா

இசையெனும் இன்னமுதைப் படைத்திடுவேன் நான்

நாத ரூபமே நான்மறை போற்றும்

நான் வணங்கும் நாயகனே வா

[வேகம் நிறைந்த உலகமிதில் விதியினை மாற்ற வல்லவனே]

Candra SahOdari shaNmukhapriyE

Posted in General with tags , , , , , , , , , , , , , , , on September 17, 2011 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=LD2DUmTtFvM

 

rAgamAlikai        Adi      Nagpur Srinivasan

16.09.2011 Chennai 6.30 PM (Modified on: 17.09.2011)

 

 

shaNmukhapriyA

Pallavi

Candra SahOdari shaNmukhapriyE

SAmrAjya dAyini SarvajanapriyE (candra)

a. pallavi

sentAmarai uRaiyum samudra putriyE

sentamizh pADiDum pulavOr nADiDum (candra)

saraNam

KAnaDA

nalladaic ceydiDum vidipriyE

gnAnadA vINA vAdanapriyE

navarAtri navamiyil nADuvOrkku nal

varamaruLum vAgIshwariyE (nalladai)

MOhanam

Bhagavati PArvatiyE ambA mahA

dEvamanOhari MOhanAngi

BhArgaviyE durgE sivapriyE emaik

kAttiDa vanda JagadIshwariyE (Bhagavati)

ranjani

mahishanai mAytta ranjaniyE- mahA

lakshmiyAy vandu vaLangaLai aruLi

SrI SaraSawatiyAy mUvaril onRAyt

tOnRiya sAradE SakalakalA vANi (mahishanai)

[Candra SahOdari shaNmukhapriyE

nalladaic ceydiDum vidipriyE

Bhagavati PArvatiyE ambA 

mahishanai mAytta ranjaniyE]

 

 

ராக மாலிகை   ஆதி   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்    

16.09.2011 சென்னை 6.30 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 17.09.2011)

 

ஷண்முகப்ரியா

பல்லவி

சந்த்ர ஸஹோதரி ஷண்முகப்ரியே

ஸாம்ராஜ்ய தாயினி ஸர்வஜனப்ரியே (சந்த்ர)

அ. பல்லவி

செந்தாமரை உறையும் சமுத்ர புத்ரியே

செந்தமிழ் பாடிடும் புலவோர் நாடிடும் (சந்த்ர)

சரணம்

கானடா

நல்லதைச் செய்திடும் விதிப்ரியே

ஞானதா வீணா வாதனப்ரியே

நவராத்ரி நவமியில் நாடுவோர்க்கு நல்

வரமருளும் வாகீஷ்வரியே (நல்லதை)

மோஹனம்

பகவதி பார்வதியே அம்பா மஹா

தேவமனோஹரி மோஹனாங்கி

பார்கவியே துர்கே சிவப்ரியே எமைக்

காத்திட வந்த ஜகதீஷ்வரியே (பகவதி)

ரஞ்சனி

மஹிஷனை மாய்த்த ரஞ்சனியே- மஹா

லக்ஷ்மியாய் வந்து வளங்களை அருளி

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதியாய் மூவரில் ஒன்றாய்த்

தோன்றிய சாரதே ஸகலகலா வாணி (மஹிஷனை)

[சந்த்ர ஸஹோதரி ஷண்முகப்ரியே

நல்லதைச் செய்திடும் விதிப்ரியே

பகவதி பார்வதியே அம்பா 

மஹிஷனை மாய்த்த ரஞ்சனியே]

KaN mun vA

Posted in KrushNan with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on June 1, 2011 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=vL9EIEWU3cQ 

rAgamAlikai        rUpakam       Nagpur Srinivasan

18.07.1964 Nagpur 12.45 PM (Modified on: 29.05.2011)

JOnpuri

Pallavi

KaN mun vA kamalakkaNNAyen

KArmEga vaNNA kamSa niSUdanA (kaN)

anupallavi

KauStubha hAram mArbinil tulanga

KaStUri tilakam neRRiyil ilanga (kaN)

MOhanakalyANi

KAnagamengum nin vEynguzhal nAdam

KAdil kETTE mayangi ninREn nAn

Kavaca kuNDalam asaiya mAyanE vA vA

MOhana kalyANa rUpanE nI (kaN)

BEhAg

MAdavA MadhuSUdanA kaNNA

YAdava kula tilakA mukundA

Adi mUlamE Azhi mazhaikkaNNA

arumaRai tEDum AraNapporuLE (kaN)

 

ராகமாலிகை   ரூபகம்   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்    

18.07.1964   நாகபுரி 12.45 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 29.05.2011)

ஜோன்புரி

பல்லவி

கண் முன் வா கமலக்கண்ணாயென்

கார்மேக வண்ணா கம்ஸ நிஸூதனா (கண்)

அனுபல்லவி

கௌஸ்துப ஹாரம் மார்பினில் துலங்க

கஸ்தூரி திலகம் நெற்றியில் இலங்க (கண்)

மோஹனகல்யாணி

கானகமெங்கும் நின் வேய்ங்குழல் நாதம்

காதில் கேட்டே மயங்கி நின்றேன் நான்

கவச குண்டலம் அசைய மாயனே வா வா

மோஹன கல்யாண ரூபனே நீ (கண்)

பேஹாக்

மாதவா மதுஸூதனா கண்ணா

யாதவ குல திலகா முகுந்தா

ஆதி மூலமே ஆழி மழைக்கண்ணா

அருமறை தேடும் ஆரணப்பொருளே (கண்)

%d bloggers like this: