Archive for Ganapati

PArvatI priya Sutam namAmyaham

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on October 22, 2016 by Melody

YouTube link: https://youtu.be/T2Ia86mEe5Y  

HamSadwani   Adi   Nagpur Srinivasan

04.09.2011 Madras Time (Modified on: 25.09.2016)

 

Vruttam

agajAnana padmArkam GajAnanam aharnisham|

anEkadam tam bhaktAnAm Ekadam tam upASmahE||

Pallavi

PArvatI priya Sutam namAmyaham SadA

PAhi mAm SadA trAhi mAm SadA (PArvatI)

anupallavi

MUshika vAhanam mOdakapriyam

dEhi mE mOk‌sham dEhi mE tava darshanam (PArvatI)

CaraNam 

SAdu janapriyam SankaTa haraNam

SadAshiva kumAram ShaNmukha SOdaram

dushTa nigrahaNam shishTa paripAlakam

Sakala SiddhidAyakam kalmasha nAshakam (PArvatI)

 

ஹம்ஸத்வனி  ஆதி   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

04.09.2011   மதராஸ் 09.00AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 25.09.2016)

 

வ்ருத்தம்

அகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானனம் அஹர்னிஷம்|

அனேகதம் தம் பக்தானாம் ஏகதம் தம் உபாஸ்மஹே||

பல்லவி

பார்வதீ ப்ரிய ஸுதம் நமாம்யஹம் ஸதா

பாஹி மாம் ஸதா த்ராஹி மாம் ஸதா (பார்வதீ)

அனுபல்லவி

மூஷிக வாஹனம் மோதகப்ரியம்

தேஹி மே மோக்ஷம் தேஹி மே தவ தர்ஷனம் (பார்வதீ)

சரணம் 

ஸாது ஜனப்ரியம் ஸங்கட ஹரணம்

ஸதாஷிவ குமாரம் ஷண்முக ஸோதரம்

துஷ்ட நிக்ரஹணம் ஷிஷ்ட பரிபாலகம்

ஸகல ஸித்திதாயகம் கல்மஷ நாஷகம் (பார்வதீ)

nAda rUpanE vEda mudalvanE

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on October 1, 2013 by Melody

 

YouTube link: http://youtu.be/rS1kRf3OA9I 

 

 

KIraVANi  Adi  Nagpur Srinivasan

31.10.2007 Madras 09.25AM (Modified on: 26.09.2013)

 

Pallavi

 

nAda rUpanE vEda mudalvanE

nAnila mIdinil enakkOr tuNai nI (nAda)

 

a. pallavi

 

AdaravinRi nAn alaindiDumpOdinil en

annai.. tandaiyAy.. aravaNaikka varum (nAda)

 

caraNam

 

KANum poruL YAvilum kalandu niRpavanE enaip

PENum perumAnE periYOnE nAn

VINil kAlam KazhittiDAmal enRum en

Manattil unaiyE niRuttiDa aruLvAy (nAda)

 

 

கீரவாணி ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

31.10.2007 மதராஸ் 09.25AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 26.09.2013)

 

பல்லவி

 

நாத ரூபனே வேத முதல்வனே

நானில மீதினில் எனக்கோர் துணை நீ (நாத)

 

அ. பல்லவி

 

ஆதரவின்றி நான் அலைந்திடும்போதினில் என்

அன்னை.. தந்தையாய்.. அரவணைக்க வரும் (நாத)

 

சரணம்

 

காணும் பொருள் யாவிலும் கலந்து நிற்பவனே எனைப்

பேணும் பெருமானே பெரியோனே நான்

வீணில் காலம் கழித்திடாமல் என்றும் என்

மனத்தில் உனையே நிறுத்திட அருள்வாய் (நாத)

KaNNimai pOl kAkkum

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on August 6, 2013 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/jnQnaqztbzg    

BindhumAlini Adi Nagpur Srinivasan

09.08.2006 Madras 09.05PM (Modified on: 27.03.2013)

 

Pallavi

 

KaNNimai pOl kAkkum GaNapatiyE

taN tamizhil pADa aruL Sankaran bAlA (KaNNimai)

(taN tamizhil pADa arul aranumai bAlA)

 

a. pallavi

 

PaNNum poruLum crutiyum layamum nI

eNNum ezuttumAy viLangum nAyakanE (KaNNimai)

 

caraNam

 

viNNum maNNumAy uyarndu niRpavanE

naNNum aDiyAr tuyar tuDaippavanE

eNNum manangaLil uRaibavanE……nAn

paNNum pUsai yAviRkum mudalvanE…… (KaNNimai)

 

 

பிந்துமாலினி ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

09.08.2006 மதராஸ் 09.05PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 27.03.2013)

 

பல்லவி

 

கண்ணிமை போல் காக்கும் கணபதியே

தண் தமிழில் பாட அருள் சங்கரன் பாலா (கண்ணிமை)

(தண் தமிழில் பாட அருள் அரனுமை பாலா)

 

அ. பல்லவி

 

பண்ணும் பொருளும் நீ…..ச்ருதியும் லயமும் நீ…

எண்ணும் எழுத்துமாய் விளங்கும் நாயகனே (கண்ணிமை)

 

சரணம்

 

விண்ணும் மண்ணுமாய் உயர்ந்து நிற்பவனே

நண்ணும் அடியார் துயர் துடைப்பவனே

எண்ணும் மனங்களில் உறைபவனே…..நான்

பண்ணும் பூசை யாவிற்கும் முதல்வ…னே (கண்ணிமை)

List of Gods, Goddesses & Subjects Composed

Posted in Index with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on February 9, 2013 by Melody

ambikai/ambAL (PArvati, KAmAkshi, BhuvanEshwari, akhilAnDEshwati, ChAmuNDEshwari, durgA)

Adaravu taruvAL (ranjani) (ambikai)                                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/02/adaravu-taruval-ranjani/

ambA para dEvatE (VaSantA) (ambikai)                                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/06/amba-para-devate/

annai enakkaruLa vA (KalyANi) (MInAkshi)                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/4/

BhuvanEshwari rAjarAjEshwari (Bhairavi) (BhuavanEshwari)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/25/bhuvaneshwari-rajarajeshwari/

BhuvanEshwari rAja rAjeshwari (SaraSwati) (BhuvanEshwari)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/12/25/bhuvaneshwari-rajarajeshwari-2/

en tAyE un cEy allavO (Paras) (ambikai)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/05/en-taye-un-cey-allavo/

Gamagakriya rAga (PUrvikalyANi) (ambikai)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/31/ gamagakriya-raga/

Gati nIyenRunnai (Sindu KanaDA/KEsari) (ambAL)       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/05/28/1361/

Gauri ManOhari (ManOhari rAgamAlikai) (ambikai)     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/31/829/

hrIm durgE (rAgamAlikai) (durgA, lakshmI, SaraswatI)  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/03/06/1339/

innum dAmadamEnO (YadukulakAmbOdi)(Akhilandeshwari)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/17/919/

KadanakudUhala priya (KadankudUhalam) (Kamakshi)  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/11/kadanakuduhala-priya-hasini/

KaruNaikkaDal aval kazhalinai  (amrutavAhinI)(ambAL) https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/04/karunaikkadal-aval-kazalinai/

KaruNA katAkshi (SAramati) (KAmAkshi)                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/3/

KaruNai purindaruLvAy (tANDavam) (ambAL)                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/21/1085/

MahishASura mardhinI (dEvagAndhArI) (durgA)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/04/19/mahishasura-mardhini-sri-camundeshwari/

MA MathurApuri vAzh (ShaNmukhapriyA) (MInAkshi)  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/11/16/mathurapuri-vazh-maharaniye/

nAgagAndAri Sri rAjarAjEshwari (nAgagAndAri) (ambikai)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/06/nagagandari-sri-rajarajeshwari/

navacaNDikE (durgA) (durgA)                                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/2/

nenjil VAzhum (BhAgEshwari) (BhuvanEshwari)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/2/

nI tAn ellAm enRuNarndEn (naTabhairavi) (ambikai) 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/13/ni-tan-ellam-enrunarnden-ennul/

Patita PAvani (KhamAS) (ChAmuNDEshwari)                                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/25/patita-pavani-papa-vimocani/

SAmagAnapriyE (KuRinji) (ambikai)                                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/24/sama-gana-priye/

Santatamum unai (SumanEsharanjani) (ambikai)          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/08/  santatamum-unai/

SarvAbhIshTa Shankari (rAgamAlikai) (ambAL)                  https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/08/07/sarvabhishta-shankari/  

SrI durgE vA ennai (Sri) (durgA)                                                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/25/sri-durge-va-ennai/

taruNam idu nalla (ambAL) (MukhAri)                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/01/26/tarunam-idu-nalla-tarunam/

VANi ramaiyum paNiyum (MAyAmALavagauLai) (ambikai)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/08/vani-ramaiyum-paniyum/

ayyappan

ariya ASanam tanil (MadhyamAvatI) (ayyappan)            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/01/07/ariya-asanam-tanil/

sabarimalai selvOm (SAlakabhairavi) (ayyappan)           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/11/25/sabari-malai-selvom-varungal/

PandaLap pasumponnE (KarNaranjani) (ayyappan)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/12/16/pandalap-pasum-ponne/

General

Anandam koL manamE (VarALi) (The Almighty)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/20/anandam-kol-maname/

anRu mudal inRu varai (dwijavanti) (Goddess)               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/03/anru-mudal-inru-varai/

azhaittu varavA SwAmI (BEgaDA) (JavaLi)                             https://wordpress.com/post/ilikepaattu.wordpress.com/1254

Candra SahOdari (rAgamAlikai) (durgA, lakshmi & SaraSwati)            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/2/

cindanai seydiDuvAy nI (tilang) (The Almighty)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/15/cindanai-ceydiduvay-ni/

engE irukkiRAy (Sindhubhairavi) (Almighty)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/07/29/enge-irukkiray-en-iraiva/

Introduction                                                                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/page/2/

KadavuL onRE (aTANA, The Almighty)                                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/05/31/kadavul-onre-uru-pala-ayinum/

nI nilai taDumARAdE (HinduStAn KApi)(General)         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/26/ni-nilai-tadumarade/

PadAmbujam paRRi (Ahirbhairavi) (Almighty)                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/26/1054/

Vandadu nam vAzhvil (BehAg) (General)                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/

VEdanaiyil varundi (Mukhari) (Almighty)                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/30/640/

vIram vILaikkum (SaraSAngi) (durgA, lakshmi & SaraSwati)                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/26/viram-vilaikkum-malaimagale/

 

Murugan

ADudu mayil ADudu (Suddhasarang) (Murugan)            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/15/adudu-mayil-adudu/

ADum mayilinil (Cakravakam) (Murugan)                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/14/adum-mayilinil-amarndu/

Cennimalai vElanukku (Anandabhairavi) (Murugan)                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/26/cennimalai-velanukku/

dinam urugi (subhapantuvarALi) (Murugan)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/04/dinam-urugip-padugiren/

enakkum aruLavE vA (PantuvarALi/HamSAnandi) (Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/07/29/enakkum-arulave-va-velava/

endan manamum, uyirum (GauLai) (Murugan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/04/endan-manamum-uyirum-udalum/

engum olikkinRadu (SuraTi) (Murugan)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/11/engum-olikkinradu/

GuruvAgi enakkaruLvAy (nATTai) (Murugan)                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/20/guruvagi-enakkarulvay/

ittanai janmangaL (Gowri ManOhari) (Murugan)           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/12/02/ittanai-janmangal/

KaDaikkaNNAl ennai (BEgaDA) (Murugan)                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/27/kadaikkannal-ennai/

KAlai iLam kARRil undan (BhUpALam) (Murugan)         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/10/19/kalai-ilam-karril-undan/

Kalir cilambolikka (SahAnA) (Murugan)                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/2/

KandA KArttikai bAlA (YamunA KalyANi) (Murugan)    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/3/

Kandan kazhalinai (varamu) (Murugan)                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/08/kandan-kazhalinai/

Kandan nAmamE (Suddha SAvEri/Bilahari) (Murugan)                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/

KandanaippADuvOm (Sindubhairavi) (Kandan)               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/2/

KandanaippOluru deyvam (A.Bhairavi) (Murugan)       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/26/ kandanaippoloru-deyvam/

KANAmal nAn vADuginREn (rAgEshwarI) (Murugan)    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/12/15/kanamal-nan-vaduginren/

KaNNE kaniyE (durgA/KuRinji/nIlAmbarI) (Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/11/1294/   

KaNNin MaNiyAy          (KAnaDA) (Murugan)                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/6/

KaNNukkuL teriginRa (SArangA) (Murugan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/5/

KAvaDi eDuppEnaDA (BImplAS) (Murugan)                                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/21/kavadi-eduppenada/

KOpam KoLvadu (KarNaranjani) (Murugan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/20/784/

KUvi azhaittAl enna (Bhageshwari) (Murugan)                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/22/kuvi-azhaittal-enna/

MAmEgam pOl karuNai (tODi) (Murugan)                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/18/mamegam-pol-karunai/

Mudalum muDivum nIyE (BhUpALam) (Murugan)        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/08/23/mudalum-mudivum-niye/

MuktiyenbadE Muruganin (GAvati) (Murugan)            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/01/ muktiyen bade-muruganin/

MurugA azhagA (VaSantabhairavi) (Murugan)                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/18/muruga-azhaga-muttamizhe/

MurugA azhagA nI vA (KalyANi) (Murugan)                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/12/muruga-azhaga-ni-va/

Muruganai ninaindiDen (MAND) (Murugan)                                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/14/muruganai-ninaindiden-maname/

Murugan – azhagan – vaDivElan (SAvEri) (Murugan)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/07/murugan-azhagan-vadivelan/

MuruganE azhaganE (NaLinakAnti) (Murugan)                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/15/568/

MuruganE ninaindiDa (Yaman) (Murugan)                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/24/601/

nAdarUpamE (Arabhi) (Murugan)                                                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/4/

nAn VaDi vElavA un (YamunA kalyANi) (Murugan)        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/24/nan-vadivelava-un-adimai/

MaRandEnE unai (Valaji) (Kandan)                                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/18/marandene-unai/

nAviRkiniya nAmam (KuntalavarALi) (Murugan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/25/navirkiniya-namam/

nenjam miga vADi (dEsh/Maduvanti) (Murugan)           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/

nIla mayilERum nIdanE (latAng) (Murugan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/12/nila-mayilerum-nidane/

nilaiyAyp Pazhaniyil (HEmavati) (Murugan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2014/01/12/nilaiyayp-pazhaniyil-cilaiyay/

ninaindu endan manam (Jaunpuri) (Murugan)         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/10/27/ninaindu-endan-manam/

ODi vA vA KandA (Mishra MAND) (Murugan)                                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/3/

Omennum PraNava (AbOhi) (Murugan)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/28/628/

OmenRu olikkum (HarikAmbOdi) (Murugan)                                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/18/omenru-olikkum-idam/

OrAru mukhamum (rAgamAlikai) (Murugan)                                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/21/oraru-mukhamum-iraru/

oru taram avanai (amruta varshiNi) (Murugan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/04/oru-taram-avanai/

PADippADi (dEsh)  (Murugan)                                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/7/

Panniru tOLgaLuDan (KAmbOdi) (Murugan)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/29/panniru-tolgaludan/

ParindE enakkaruLakkUDAdA (SahAnA) (Murugan)       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/3/

Pazhani VaDivElavan (KAvaDiccindu) (Murugan)            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/

PollAccUranuDan samaram (Yadukula KAmbOdi) (Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/01/pollaccuranudan-samaram/

sakti umai bAlA (rAgamAlikai) (Murugan)                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/3/

Santatamum unai (dhanSrI) (Murugan)                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/06/17/santatamum-unai-ninaindidum/

saravaNattilE vandu uditta dEvA (KalyANi) (Murugan)                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/3/

sendil padiyOnai (sivaranjani) (Murugan)                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/22/sendil-padiyonaic-cevarkodiyonai/

shaNmukhan kazhal (ShaNmukhapriyA) (Murugan)     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/29/shanmukhan-kazhal-nadu/

sikkal singAra vElA (raSikapriyA)   (Murugan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/15/sikkal-singara-vela/

silaiyAy niRkum (darbAri KAnaDA) (Murugan)                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/4/

sondattinAl varum (PahADi) (Murugan)                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/09/sondatti nal-varum-bandam/

SundaramukhAravinda (HamSanAdam) (Murugan)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/09/sundara-mukharavinda/

tALEnE….nAn (Jana SammOdini) (Murugan)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/10/talene-nan-talene/

tanniru KaNgaLil (rAgamAlikai) (Murugan)                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/18/tanniru-kangalil/

tayakkamEn aruL puriya (Bilahari) (Murugan)                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/

tEnaippOl inittiDum (rAgamAlikai) (Murugan)                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/

unai nADi uLam (rAgamAlikai) (Murugan)                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/24/unai-nadi-ulam-vadum/

unakkum enakkum uLLa (dEsh) (Murugan)                                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/04/unakkum-enakkum-ulla/

urugAda uLam (SunAdavinOdini) (Murugan)                                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/08/urugada-ulam-undo/

vA vElavA enai (KannaDagauLai) (Murugan)                                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/24/va-velava-enai-atkolla/

vA vElavA vaDi vElavA   (ravcandrikA) (Murugan)                                                                                             https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/07/26/va-velava-vadi-velava/

VaDivazhagA manam (rItigauLai) (Murugan)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/10/vadivazhaga-manam/

VaDivElum Mayilum (PunnAgavarALi) (Murugan)          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/27/vadivelum-mayilum-tunai/

VaDivEl Mayilum (Cencurutti)(Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/26/vadivel-mayilum-tunai/

VaNDADum sOlaiyil (BrundAvana SArangA) (Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/25/vandadum-solaiyil-vandadum/

vandanai seydunnai (nAdanAmakriyai) (Murugan)       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/15/948/

vandenaikkAttaruL (rEvati) (Murugan)                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/19/vandenaik-kattarul/

Varam tara VArumaiyyA (AndOLikA) (Murugan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/26/varam-tara-varumaiyya/

varum vinaiyagaRRi (PUrvi KalyANi) (Murugan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/10/varum-vinaiyagarri-vazhiyinai/

varuvAn Murugan (MOhanam) (Murugan)                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/19/varuvan-murugan/

varuvAy varuvAy (Komalangi) (Murugan)                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/02/varuvay-varuvay-guruvay/

VaruvAy varuvAy (BhAgEshwari) (Murugan)                                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/6/

VAzhum VagaiyaRiyA (Sindubhairavi) (Murugan)          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/26/612/

VEgam niRainda (rAgamAlikai) (Murugan)                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/

VElanai ninai manamE (HamSAnandi) (Murugan)          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/

VElAyudam pOdumE VaDi (navarasSakAnaDA) (Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/01/27/velayudam-podume-vadi/

VElAyudam taritta (Saraswati) (Murugan)                            https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/03/17/velayudam-taritta-velava/

ViraindODi vA vA (KAnaDA) (Murugan)                                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/

 

Shivan (Ishwaran, SarvEshwaran)

ADikkoNDE iruppAr (ShyAmA) (Shivan)                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/28/adikkonde-iruppar/

ADuginRAn oruvan (dEsh) (naTarAjan)                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/02/658/

ADum ambaramE (KaraharapriyA) (Shivan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/08/adum-ambarame/

ADum param poruLE (dEvamanOhari) (Shivan)               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/12/19/1180/

ammaiyum appanum (VAcaspati)(ShivA)                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/13/ammaiyum-appanum-anavane/

ATkoLLa unaiyanRi (dEvagAndAri) (Shivan)                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/24/atkolla-unaiyanri-yar/

dIna dayALA (hindOLam) (Sivan)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/3/

divya darisanam (KApi) (Sivan)                                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/

ilAnum iruppAnum (rAgamAlikai) (Shivan)                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/08/556/

innam Or piRavi (SaraSwatI ManOharI) (Shivan)       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/03/22/innam-or-piravi-talenaiya/

innisai pADi vAyARa (Bilahari) (Ishwaran)                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/31/648/

Isanaittudi manamE (KhamAs) (Sivan)                                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/

KaruNai illaiyA (aTANA) (Sivan)                                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/2/

Kayilai VASanE (BhavAni) (Sivan)                                                                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/09/kayilai-vasane/

nenjam niRaindavanE (BhUpAli) (Sivan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/08/19/nenjam-niraindavane-en/

PADu Paraman (VAgadIshwari) (Shivan)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/03/padu-paraman-pugaz-padu/

SAmavEdanE (ranjani) (Sivan)                                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/5/

shrutiyODu layattODu (PantuvarALi) (Sivan)               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/16/shrutiyodu-layattodu-padu/

sivanai oru taram (hindOLam) (Sivan)                                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/4/

tiruvaDi uRutuNaiyE (KEdAragauLai) (Sivan)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/23/tiruvadi-uru-tunaiye/

uLLamenum KOyilil (BEhAG) (Sivan)                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/2/

unai anRi vERu (tODi) (Sivan)                                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/22/531/

Uzhvinai endan (KalyANa VaSantam) (Sivan)                                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/2/

 

ShirDi SAi

KarunaikkaDalE SAyi (nATTaikkuRinji) (ShirDi SAi)        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/01/16/karunaik-kadale-sayi/

SAinAtA SrI SAinAtA (MishramAND)(Shirdi SAi)               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/18/sayinata-sri-sayinata/

SAi tAn enakku (Shirdi Sai Baba) (A. Bhairavi)                  https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/05/08/sai-tan-enakku-sakalamum/

 

Saraswati

KalaigaLukkellAm rANiyE (KEdAram) (SaraSwati)           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/3/

Kalai vANiyE Saptaswara (HamSadwani) (SaraSwati)   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/19/kalai-vaniye-saptaswara/

KaruNArasapUraNi (hindOLam) (SaraSwati)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/

VINA VAdini (BrundAvana SArangA) (SaraSwati)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/11/09/vina-vadini-vidya-dayini/

 

VinAyakan (GaNapati, GaNEshan)

GaNa nAtanE (MalayamArutam) (GaNapati)                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/

Cinnam ciRu padam vaittu (nIlaMani/ManOlayam) (KaNNan) https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/26/cinnam-ciru-padam-vaittu/

KaNNimai pOl kAkkum (BindhumAlini) (GaNapati)         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/08/06/kannimai-pol-kakkum/

KaruNai PurindaruLvAy (ratipatipriyA) (GaNapati)       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/08/karunai-purindarulvay/

Mundai mudalvanE (ShankarAbharaNam) (GaNapati)  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/13/mundai-mudalvane/

nAda rUpanE vEda mudalvanE (KIravANi) (GaNapati)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/01/nada-rupane-veda-mudalvane/

Om gam GanapatiyE (sudhdhadanyASi) (GaNapati)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/07/om-gam-ganapatiye/

PArvatI priya Sutam (HamSadwani) (GaNapati)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/10/22/parvati-priya-sutam-namamyaham/

sakti niRai GaNapatiyE (HamSadwani) (GaNapati)         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/08/10/sakti-nirai-ganapatiye/

Siddhi VinAyakanE  (MOhana KalyANi) (GaNapati)        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/08/20/siddhi-vinayakane-caranam/

Vallabha GaNapati (MOhanam) (GaNapati)                                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/page/2/

VaruvAyena nAn (KEdAragauLai) (PiLLaiyAr)  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/02/28/varuvayena-nan-nambinen/

 

VishNu (KrushNan, rAman)

Anirai kAtta (NIlAmbari) (KrushNan)                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/27/734/

Cinnam ciRu padam vaittu (nIlaMani/ManOlayam) (KaNNan) https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/26/cinnam-ciru-padam-vaittu/

ennuyirkkiLiyE (SimmEndramadhyamam)(Raman)        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/page/2/

KaN mun vA (rAgamAlikai) (KrushNan)                                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/5/

KaNNA KArmEgavaNNA (MAlkaunS) (KrushNan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/04/kanna-karmegavanna/

KaNNan KatAmrutamE (Sindubhiravi) (KrushNan)        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/

KaNNan varuvAnODi (BahudAri)                                                                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/13/kannan-varuvanodi/

KaNNanaik KaNDadum (CencuruTTi) (KrushNan)           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/06/03/kannanaik-kandadum/

KrushNAvatAranaDi (KiLikkaNNi) (KrushNan)                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/2/

PArAmukham EnO (KannaDa) (KrushNA)                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/20/paramukham-eno/

PuNyA  SrI PurushOttamanE (MadyamAvati) (Vishnu)                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/24/punya-sri-purushottamane-va/

VeNNaiyum uNDu maNNaiyum (SArangA) (KrushNan)                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/2/

SItApatim rAghavam (BEgaDA) (Raman)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/14/sitapatim-raghavam/

 

LakshmI

VaravENDum SaubhAgya lakshmIyE (SrI/ MadhyaAmavatI) (LakshmI) https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/09/12/vara-vendum-saubhagya-lakshmiye/

 

List of Songs and Links

Posted in Index with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on February 9, 2013 by Melody

Introduction                                                                                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/page/2/

Adaravu taruvAL (ranjani) (ambikai)                                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/02/adaravu-taruval-ranjani/

ADikkoNDE iruppAr (ShyAmA) (Shivan)                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/28/adikkonde-iruppar/

ADudu mayil ADudu (Suddhasarang) (Murugan)            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/15/adudu-mayil-adudu/

ADuginRAn oruvan (dEsh) (naTarAjan)                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/02/658/

ADum ambaramE (KaraharapriyA) (Shivan)                                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/08/adum-ambarame/

ADum mayilinil (Cakravakam) (Murugan)                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/14/adum-mayilinil-amarndu/

ADum paramporuLE (dEvamanOhari) (Shivan)                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/12/19/1180/

ambA para dEvatE (VaSantA) (ambikai)                                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/06/amba-para-devate/

ammaiyum appanum (VAcaspati)(ShivA)                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/13/ammaiyum-appanum-anavane/

Anandam koL manamE (VarALi) (The Almighty)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/20/anandam-kol-maname/

Anirai kAtta (NIlAmbari) (KrushNan)                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/27/734/

annai enakkaruLa vA (KalyANi) (MInAkshi)                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/4/

anRu mudal inRu varai (dwijavanti) (Goddess)               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/03/anru-mudal-inru-varai/

ariya ASanam tanil (MadhyamAvatI) (ayyappan)            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/01/07/ariya-asanam-tanil/  

ATkoLLa unaiyanRi (dEvagAndAri) (Shivan)                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/24/atkolla-unaiyanri-yar/

azhaittu varavA SwAmI (BEgaDA) (JAvaLi)                            https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/06/16/azhaittu-varava-swami/

BhuvanEshwari rAjarAjEshwari (Bhairavi) (BhavanEshwari)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/25/bhuvaneshwari-rajarajeshwari/

BhuvanEshwari rAja rAjeshwari (SaraSwati) (BhavanEshwari)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/12/25/bhuvaneshwari-rajarajeshwari-2/

Candra SahOdari (rAgamAlikai) (durgA, lakshmi & SaraSwati)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/2/

Cennimalai vElanukku (Anandabhairavi) (Murugan)  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/26/cennimalai-velanukku/

cindanai seydiDuvAy nI (tilang) (The Almighty)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/15/cindanai-ceydiduvay-ni/

Cinnam ciRu padam vaittu (nIlamaNi/ManOlayam) (KaNNan) https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/26/cinnam-ciru-padam-vaittu/

dIna dayALA (hindOLam) (Sivan)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/3/

dinam urugi (subhapantuvarALi) (Murugan)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/04/dinam-urugip-padugiren/

divya darisanam (KApi)(Sivan)                                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/

enakkum aruLavE vA (PantuvarALi/HamSAnandi) (Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/07/29/enakkum-arulave-va-velava/

endan manamum, uyirum (GauLai) (Murugan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/04/endan-manamum-uyirum-udalum/

engE irukkiRAy (Sindhubhairavi) (Almighty)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/07/29/enge-irukkiray-en-iraiva/

engum olikkinRadu (SuraTi) (Murugan)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/11/engum-olikkinradu/

ennuyirkkiLiyE (SimmEndramadhyamam)   (Raman)     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/page/2/

en tAyE un cEy allavO (Paras) (ambikai)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/05/en-taye-un-cey-allavo/

Gamagakriya rAga (PUrvikalyANi) (ambikai)                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/31/gamagakriya-raga/

GaNa nAtanE (MalayamArutam) (GaNapati)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/

Gati nIyenRunnai (Sindu KanaDA/KEsari) (ambAL)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/05/28/1361/

Gauri ManOhari (ManOhari rAgamAlikai) (ambikai)   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/31/829/

GuruvAgi enakkaruLvAy (nATTai) (Murugan)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/20/guruvagi-enakkarulvay/

hrIm durgE (rAgamAlikai) (durgA, lakshmI, SaraswatI)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/03/06/1339/    

ilAnum iruppAnum (rAgamAlikai) (Shivan)                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/08/556/

innam Or piRavi (SaraSwatI ManOharI) (Shivan)            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/03/22/innam-or-piravi-talenaiya/

innisai pADi vAyARa (Bilahari) (Eshwaran)                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/31/648/

innum dAmadamEnO (YadukulakAmbOdi)(Akhilandeshwari)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/17/919/

Isanaittudi manamE (KhamAs) (Sivan)                                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/ 

ittanai janmangaL (Gowrimanohari) (Murugan)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/12/02/ittanai-janmangal/

KaDaikkaNNAl ennai (BEgaDA) (Murugan)                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/27/kadaikkannal-ennai/

KadanakudUhala priya (KadankudUhalam) (Kamakshi)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/11/kadanakuduhala-priya-hasini/  

KaDavuL onRE (aTANA) (The Almighty)                                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/05/31/kadavul-onre-uru-pala-ayinum/

KalaigaLukkellAm rANiyE (KEdAram) (SaraSwati)           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/3/

KAlai iLam kARRil undan (BhUpALam) (Murugan)         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/10/19/kalai-ilam-karril-undan/

Kalai vANiyE Saptaswara (HamSadwani) (SaraSwati)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/19/kalai-vaniye-saptaswara/

Kalir cilambolikka (SahAnA) (Murugan)                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/2/

KandA KArttikai bAlA (YamunA KalyANi) (Murugan)    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/3/

Kandan kazhalinai (varamu) (Murugan)                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/08/kandan-kazhalinai/

Kandan nAmamE (Suddha SAvEri/Bilahari) (Murugan)                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/

KandanaippADuvOm (Sindubhairavi) (Kandan)               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/2/

KandanaippOluru deyvam (A.Bhairavi) (Murugan 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/26/kandanaippoloru-deyvam/

KaN mun vA (rAgamAlikai) (KrushNan)                                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/5/

KANAmal nAn vADuginREn (rAgEshwarI) (Murugan       https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/12/15/kanamal-nan-vaduginren/

KaNNA KArmEgavaNNA (MAlkaunS) (KrushNan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/04/kanna-karmegavanna/

KaNNan KatAmrutamE (Sindubhiravi) (KrushNan)        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/

KaNNan varuvAnODi (BahudAri)                                                                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/13/kannan-varuvanodi/

KaNNanaik KaNDadum (CencuruTTi) (KrushNan)           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/06/03/kannanaik-kandadum/

KaNNE kaniyE (durgA/KuRinji/nIlAmbarI)(Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/11/1294/

KaNNimai pOl kAkkum (BindhumAlini) (GaNapati)         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/08/06/kannimai-pol-kakkum/

KaNNin MaNiyAy  (KAnaDA) (Murugan)                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/6/

KaNNukkuL teriginRa (SArangA) (Murugan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/5/

KaruNA KatAkshi (SAramati) (KAmAkshi)                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/3/

KaruNai illaiyA (aTANA) (Sivan)                                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/2/

KaruNaikkaDal avaL (amrutavAhinI) (ambAL)                                            https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/04/karunaikkadal-aval-kazalinai/

KarunaikkaDalE SAyi (nATTaikkuRinji) (ShirDi SAi)    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/01/16/karunaik-kadale-sayi/

KaruNai PurindaruLvAy (ratipatipriyA) (GaNapati)       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/08/karunai-purindarulvay/

KaruNai purindaruLvAy (tANDavam) (ambAL)                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/21/1085/

KaruNArasapUraNi (hindOLam) (SaraSwati)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/                  

KAvaDi eDuppEnaDA (BImplAS) (Murugan)                                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/21/kavadi-eduppenada/

Kayilai VASanE (BhavAni) (Sivan)                                                                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/09/kayilai-vasane/

KOpam KoLvadu (KarNaranjani) (Murugan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/20/784/

KrushNAvatAranaDi (KiLikkaNNi) (KrushNan)                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/2/

KUvi azhaittAl enna (Bhageshwari) (Murugan)                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/22/kuvi-azhaittal-enna/

MahishASura mardhinI (dEvagAndhArI) (durgA)    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/04/19/mahishasura-mardhini-sri-camundeshwari/

MA MathurApuri vAzh (ShaNmukhapriyA) (MInAkshi)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/11/16/mathurapuri-vazh-maharaniye/

MAmEgam pOl karuNai (tODi) (Murugan)                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/18/mamegam-pol-karunai/

MaRandEnE unai (Valaji) (Kandan)                                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/18/marandene-unai/ 

Mudalum muDivum nIyE (BhUpALam) (Murugan)     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/08/23/mudalum-mudivum-niye/

MuktiyenbadE Muruganin (GAvati) (Murugan)          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/01/muktiyen bade-muruganin/

Mundai mudalvanE (ShankarAbharaNam) (GaNapati)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/13/mundai-mudalvane/

MurugA azhagA (VaSantabhairavi) (Murugan)                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/18/muruga-azhaga-muttamizhe/

MurugA azhagA nI vA (KalyANi) (Murugan)                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/12/muruga-azhaga-ni-va/

Muruganai ninaindiDen (MAND) (Murugan)                                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/14/muruganai-ninaindiden-maname/

Murugan – azhagan – vaDivElan (SAvEri) (Murugan)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/07/murugan-azhagan-vadivelan/

MuruganE azhaganE (NaLinakAnti) (Murugan)                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/15/568/

MuruganE ninaindiDa (Yaman) (Murugan)                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/24/601/

nAdarUpamE (Arabhi) (Murugan)                                                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/4/

nAda rUpanE vEda mudalvanE (KIravANi) (GaNapati)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/01/nada-rupane-veda-mudalvane/

nAgagAndAri Sri rAjarAjEshwari (nAgagAndAri) (ambikai)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/06/nagagandari-sri-rajarajeshwari/

nAn VaDi vElavA un (YamunA kalyANi) (Murugan)  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/24/nan-vadivelava-un-adimai/

navacaNDikE (durgA) (durgA)                                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/2/

nAviRkiniya nAmam (KuntalavarALi) (Murugan)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/25/navirkiniya-namam/

nenjam miga vADi (dEsh/Maduvanti) (Murugan)           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/

nenjam niRaindavanE (BhUpAli) (Sivan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/08/19/nenjam-niraindavane-en/

nenjil VAzhum (BhAgEshwari) (BhuvanEshwari)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/2/

nIla mayilERum nIdanE (latAng) (Murugan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/12/nila-mayilerum-nidane/

nilaiyAyp Pazhaniyil (HEmavati) (Murugan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2014/01/12/nilaiyayp-pazhaniyil-cilaiyay/

ninaindu endan manam (Jaunpuri) (Murugan)               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/10/27/ninaindu-endan-manam/

nI nilai taDumARAdE (HinduStAn KApi)(General)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/26/ni-nilai-tadumarade/

nItAn ellAm enRuNarndEn (naTabhairavi) (ambikai)   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/13/ni-tan-ellam-enrunarnden-ennul/

ODi vA vA KandA (Mishra MAND) (Murugan)                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/3/

Omennum PraNava (AbOhi) (Murugan)                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/28/628/

OmenRu olikkum (HarikAmbOdi) (Murugan)                                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/18/omenru-olikkum-idam/

Om gam GanapatiyE (sudhdhadanyASi) (GaNapati)   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/07/om-gam-ganapatiye/

OrAru mukhamum (rAgamAlikai) (Murugan)                                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/21/oraru-mukhamum-iraru/

oru taram avanai (amruta varshiNi) (Murugan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/04/oru-taram-avanai/

PadAmbujam paRRi (Ahirbhairavi) (Almighty)                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/26/1054/

PADippADi (dEsh)  (Murugan)                                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/7/

PADu Paraman (VAgadIshwari) (Shivan)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/03/padu-paraman-pugaz-padu/

PandaLap pasumponnE (KarNaranjani) (ayyappan)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/12/16/pandalap-pasum-ponne/ 

Panniru tOLgaLuDan (KAmbOdi) (Murugan)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/29/panniru-tolgaludan/

PArAmukham EnO (KannaDa) (KrushNA)                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/20/paramukham-eno/

ParindE enakkaruLakkUDAdA (SahAnA) (Murugan)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/3/

PArvatI priya Sutam (HamSadwani) (GaNapati)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/10/22/parvati-priya-sutam-namamyaham/

Patita PAvani (KhamAS) (ChAmuNDEshwari)                                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/25/patita-pavani-papa-vimocani/

Pazhani VaDivElavan (KAvaDiccindu) (Murugan)            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/

PollAccUranuDan samaram (Yadukula KAmbOdi) (Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/01/pollaccuranudan-samaram/

PuNyA SrI PurushOttamanE (MadyamAvati) (Vishnu)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/24/punya-sri-purushottamane-va/

SAinAtA SrI SAinAtA (MishramAND)(Shirdi SAi)               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/18/sayinata-sri-sayinata/

SAi tAn enakku (Shirdi Sai Baba) (A. Bhairavi)                  https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/05/08/sai-tan-enakku-sakalamum/

sabarimalai selvOm (SAlakabhairavi) (ayyappan)    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/11/25/sabari-malai-selvom-varungal/

sakti niRai GaNapatiyE (HamSadwani) (GaNapati)         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/08/10/sakti-nirai-ganapatiye/

sakti umai bAlA (rAgamAlikai) (Murugan)                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/3/

SAmagAnapriyE (KuRinji) (ambikai)                                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/24/sama-gana-priye/

SAmavEdanE (ranjani) (Sivan)                                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/5/

Santatamum unai (SumanEsharanjani) (ambikai)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/08/santatamum-unai/

Santamum unai (dhanaSrI) (Murugan)                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/06/17/santatamum-unai-ninaindidum/

saravaNattilE vandu uditta dEvA (KalyANi) (Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/3/

SarvAbhIshTa Shankari (rAgamAlikai) (ambAL)                  https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/08/07/sarvabhishta-shankari/

sendil padiyOnai (sivaranjani) (Murugan)                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/22/sendil-padiyonaic-cevarkodiyonai/

shaNmukhan kazhal (ShaNmukhapriyA) (Murugan)  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/29/shanmukhan-kazhal-nadu/

shrutiyODu layattODu (PantuvarALi) (Shivan                                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/16/shrutiyodu-layattodu-padu/

Siddhi VinAyakanE (Mohanakalyani) (Vinayakar)            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/08/20/siddhi-vinayakane-caranam/

sikkal singAra vElA (raSikapriyA) (Murugan)                                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/15/sikkal-singara-vela/

silaiyAy niRkum (darbAri KAnaDA) (Murugan)                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/4/

SItApatim rAghavam (BEgaDA) (Raman)                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/14/sitapatim-raghavam/

sivanai oru taram (hindOLam) (Sivan)                                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/4/

sondattinAl varum (PahADi) (Murugan)                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/09/sondattinal-varum-bandam/

SrI durgE vA ennai (SrI) (durgA)                                                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/25/sri-durge-va-ennai/

SundaramukhAravinda (HamSanAdam) (Murugan)       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/09/sundara-mukharavinda/

tALEnE….nAn (Jana SammOdini) (Murugan)                                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/10/talene-nan-talene/

tanniru KaNgaLil (rAgamAlikai) (Murugan)                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/18/tanniru-kangalil/

taruNam idu nalla (MukhAri) (ambAL)                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/01/26/tarunam-idu-nalla-tarunam/

tayakkamEn aruL puriya (Bilahari) (Murugan)                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/

tEnaippOl inittiDum (rAgamAlikai) (Murugan)                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/

tiruvaDi uRutuNaiyE (KEdAragauLai) (Sivan)                                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/23/tiruvadi-uru-tunaiye/

uLLamenum KOyilil (BEhAG) (Sivan)                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/2/

unai anRi vERu (tODi) (Sivan)                                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/22/531/

unai nADi uLam (rAgamAlikai) (Murugan)                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/24/unai-nadi-ulam-vadum/

unakkum enakkum uLLa (dEsh) (Murugan  )                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/04/unakkum-enakkum-ulla/

urugAda uLam (SunAdavinOdini) (Murugan)                                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/08/urugada-ulam-undo/

Uzhvinai endan (KalyANa VaSantam) (Sivan)                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/2/

vA vElavA enai (KannaDagauLai) (Murugan)                                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/24/va-velava-enai-atkolla/

vA vElavA vaDi vElavA  (ravicandrikA) (Murugan)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/07/26/va-velava-vadi-velava/

VaDivazhagA manam (rItigauLai) (Murugan)                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/10/vadivazhaga-manam/

VaDivElum Mayilum (PunnAgavarALi) (Murugan)          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/27/vadivelum-mayilum-tunai/

VaDivEl Mayilum (Cencurutti)(Murugan)
https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/26/vadivel-mayilum-tunai/

Vallabha GaNapati (MOhanam) (GaNapati)                                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/page/2/                        

Vandadu nam vAzhvil (BehAg) (General)                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/

VaNDADum sOlaiyil (BrundAvana SArangA) (Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/25/vandadum-solaiyil-vandadum/

vandanai seydunnai (nAdanAmakriyai) (Murugan)    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/15/948/

vandenaikkAttaruL (rEvati) (Murugan)                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/19/vandenaik-kattarul/

VANi ramaiyum paNiyum (MAyAmALavagauLai) (ambikai)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/08/vani-ramaiyum-paniyum/

Varam tara VArumaiyyA (AndOLikA) (Murugan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/26/varam-tara-varumaiyya/

VaravENDum SaubhAgya lakshmIyE (SrI/ MadhyaAmavatI) (LakshmI) https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/09/12/vara-vendum-saubhagya-lakshmiye/

varum vinaiyagaRRi (PUrvi KalyANi) (Murugan)              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/10/varum-vinaiyagarri-vazhiyinai/

varuvAn Murugan (MOhanam) (Murugan)                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/19/varuvan-murugan/

VaruvAy ena nAn (KEdAragauLai) (PiLLaiyAr)                                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/02/28/varuvayena-nan-nambinen/

varuvAy varuvAy (Komalangi) (Murugan)                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/02/varuvay-varuvay-guruvay/

VaruvAy varuvAy (BhAgEshwari) (Murugan)                                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/6/

VAzhum VagaiyaRiyA (Sindubhairavi) (Murugan)          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/26/612/

VEdanaiyil varundi (Mukhari) (Almighty)                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/30/640/

VEgam niRainda (rAgamAlikai) (Murugan)                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/

VElanai ninai manamE (HamSAnandi) (Murugan)          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/

VElAyudam pOdumE VaDi (navarasSakAnaDA) (Murugan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/01/27/velayudam-podume-vadi/

VElAyudam taritta (Saraswati) (Murugan)             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/03/17/velayudam-taritta-velava/

VeNNaiyum uNDu maNNaiyum (SArangA) (KrushNan)

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/2/

VINA VAdini (BrundAvana SArangA) (SaraSwati)      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/11/09/vina-vadini-vidya-dayini/

ViraindODi vA vA (KAnaDA) (Murugan)                                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/

vIram vILaikkum (SaraSAngi) (durgA, lakshmi & SaraSwati)                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/26/viram-vilaikkum-malaimagale/           

KaruNai purindaruLvAy

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on October 8, 2012 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=usU6yuuMWJo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ratipatipriyA Adi Nagpur Srinivasan

22.04.1994 Madras Time 04.50 AM (Modified on: 28.09.2012)

 

 

 

Pallavi

 

KaruNai purindaruLvAy iRaivA (KaruNai)

 

a. pallavi

 

munnavanE mudalvA munindu en vinaigaLai….

OTTiDum nallavA OnkArap poruLE (KaruNai)

 

caraNam

 

tanakku nigarillA mA maNiyE en

manattil niRaindu magizhvinait tandAy

kaNattil maRaindE…….. karuttinil amarndAy

unaikkANa ninaittu kadaRum enakku (KaruNai)

 

 

 

 

ரதிபதிப்ரியா ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

22.04.1994 மதராஸ் 04.50 AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 28.09.2012 )

 

பல்லவி

 

கருணை புரிந்தருள்வாய் இறைவா  (கருணை)

 

அ. பல்லவி

 

முன்னவனே முதல்வா முனிந்து என் வினைகளை….

ஓட்டிடும் நல்லவா ஓங்காரப் பொருளே (கருணை)

 

சரணம்

 

தனக்கு நிகரில்லா மா மணியே என்

மனத்தில் நிறைந்து மகிழ்வினைத் தந்தாய்

கணத்தில் மறைந்தே…………  கருத்தினில் அமர்ந்தாய்……..

உனைக்காண நினைத்து கதறும் எனக்கு  (கருணை)

sakti niRai GaNapatiyE

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on August 10, 2012 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/MRvIY-t06zw

 

hamSadwani rUpakam Nagpur Srinivasan

12.01.1991 Calcutta 02.25PM (Modified on: 30.07.2012)

 

Pallavi

 

sakti niRai GaNapatiyE

SankaTaharanE ShaNmukhapriyanE (sakti)

 

a. pallavi

 

BhaktiyuDan citta suddiyuDan unai

ninaippavarai aNaittu mukti tarum (sakti)

 

caraNam

 

valvinai pOkkum nallavanE

nalvazhi kATTum vittaganE

palvidamAyp paravum paramporuLE

paramanum pORRum praNavaswarUpanE (sakti)

 

 

 

ஹம்ஸத்வனி ரூபகம் நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

12.01.1991 கல்கத்தா 02.25PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 30.07.2012)

 

பல்லவி

 

சக்தி நிறை கணபதியே

ஸங்கடஹரனே ஷண்முகப்ரியனே (சக்தி)

 

அ. பல்லவி

 

பக்தியுடன் சித்த சுத்தியுடன் உனை

நினைப்பவரை அணைத்து முக்தி தரும் (சக்தி)

 

சரணம்

 

வல்வினை போக்கும் நல்லவனே

நல்வழி காட்டும் வித்தகனே

பல்விதமாய்ப் பரவும் பரம்பொருளே

பரமனும் போற்றும் ப்ரணவஸ்வரூபனே (சக்தி)

 

%d bloggers like this: