Archive for Anandabhairavi

SAi tAn enakku Sakalamum

Posted in Shirdi Sai with tags , , , , , , , , , , , , , , on May 8, 2018 by Melody

YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=ZaSkViK-zoo&feature=youtu.be

Anandabhairavi      Adi     Nagpur Srinivasan

29.10.2012 Madras 09.09 AM (Modified on: 30.04.2018)

Pallavi

SAi tAn enakku Sakalamum ivvulagil

en tAyum, tandaiyum, AsAnum Ishanum shIraDi (SAi)

anu pallavi

agamum puRamum paravi niRpavar avarE en

aRivum gnAnamumumAy niRaindiruppavar avarE (SAi)

CaraNam 

EzhaippangALan dIna dayALan 

tunbuRuvOrkku avarE aDaikkalam

vinAvum avarE viDai tarubavarum avarE

ninaivum avarE nigazvum avarE (SAi)

 

ஆனந்தபைரவி   ஆதி   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

29.10.2012 மதராஸ் 09.09 AM (திருத்தப்பட்ட நாள்:  30.04.2018)

பல்லவி

ஸாயி தான் எனக்கு ஸகலமும் இவ்வுலகில்

என் தாயும், தந்தையும், ஆசானும் ஈசனும் ஷீரடி (ஸாயி)

அனுபல்லவி

அகமும் புறமும் பரவி நிற்பவர் அவரே என்

அறிவும் ஞானமுமுமாய் நிறைந்திருப்பவர் அவரே (ஸாயி)

சரணம் 

ஏழைப்பங்காளன் தீன தயாளன்

துன்புறுவோர்க்கு அவரே அடைக்கலம்

வினாவும் அவரே விடை தருபவரும் அவரே  

நினைவும் அவரே நிகழ்வும் அவரே (ஸாயி)

List of rAgams composed

Posted in Index with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on February 10, 2013 by Melody

                

AbOhi                                      Omennum PraNava                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/28/628/

Ahirbhairavi                         PadAmbujam paRRi                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/26/1054/ 

amrutavAhinI                      KaruNaikkaDal avaL

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/04/karunaikkadal-aval-kazalinai/

amruta varshiNi                  oru taram avanai                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/04/oru-taram-avanai/

Anandabhairavi                  Cennimalai vElanukku               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/26/cennimalai-velanukku/

Anandabhairavi                     KandanaippOluru                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/26/kandanaippoloru-deyvam/

Anandabhairavi                     SAi tAn enakku (Shirdi Sai Baba)        https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/05/08/sai-tan-enakku-sakalamum/

AndOLikA                              Varam tara VArumaiyyA           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/26/varam-tara-varumaiyya/

Arabhi                                   nAdarUpamE                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/4/

aTANA                                   KaruNai illaiyA                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/2/

aTANA                                   KaDavuL onRE               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/05/31/kadavul-onre-uru-pala-ayinum/

BahudAri                             VaruvAnODi                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/13/kannan-varuvanodi/

BEgaDA                                KaDaikkaNNAl ennai                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/27/kadaikkannal-ennai/

BEgaDA                                SItApatim rAghavam                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/14/sitapatim-raghavam/

BEgaDA                                azhaittu varavA SwAmI                   

https://wordpress.com/post/ilikepaattu.wordpress.com/1254

BEhAG                                  uLLamenum KOyilil                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/2/

BehAg                                   Vandadu nam vAzhvil                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/

Bhageshwari                      KUvi azhaittAl enna                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/22/kuvi-azhaittal-enna/

BhAgEshwari                      nenjil VAzhum                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/2/

BhAgEshwari                      VaruvAy varuvAy                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/6/

Bhairavi                               BhuvanEshwarirAja         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/25/bhuvaneshwarirajarajeshwari/

BhavAni                               Kayilai VASanE              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/09/kayilai-vasane/

BhUpALam                         KAlai iLam kARRil      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/10/19/kalai-ilam-karril-undan/

BhUpALam                         Mudalum muDivum nIyE        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/08/23/mudalum-mudivum-niye/

BhUpAli                               nenjam niRaindavanE en

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/08/19/nenjam-niraindavane-en/

Bilahari                               innisai pADi vAyARa                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/31/648/

Bilahari                               tayakkamEn aruL                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/

Bilahari                              Kandan nAmamE                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/08/kandan-namame-karkandagume/

BImplAS                             KAvaDi eDuppEnaDA                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/21/kavadi-eduppenada/

BindhumAlini                   KaNNimai pOl                                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/08/06/kannimai-pol-kakkum/

Brundavana SArangA   VaNDADum sOlaiyil                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/25/vandadum-solaiyil-vandadum/

Brundavana SArangA   VINA VAdini                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/11/09/vina-vadini-vidya-dayini/

Cakravakam                    ADum mayilinil                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/14/adum-mayilinil-amarndu/

CencuruTTi                        KaNNanaik KaNDa                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/06/03/kannanaik-kandadum/

CencuruTTi                        VaDivEl Mayilum

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/26/vadivel-mayilum-tunai/

darbAri KAnaDA             silaiyAy niRkum                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/4/

dEsh                                    ADuginRAn oruvan                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/02/658/

dEsh                                    PADippADi                                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/7/

dEsh                                    nenjam miga vADi                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/                   

dEsh                                    unakkum enakkum                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/04/unakkum-enakkum-ulla/                   

dEvagAndAri                    ATkoLLa unaiyanRi                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/24/atkolla-unaiyanri-yar/   

dEvagAndhArI                 MahishASura mardhinI              https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/04/19/mahishasura-mardhini-sri-camundeshwari/

dEvamanOhari                 ADum paramporuLE 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/12/19/1180/

dhanSrI                               Santamum unai  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/06/17/santatamum-unai-ninaindidum/

durgA                                  navacaNDikE                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/2/     

durgA/KuRinji/nIlAmbarI  KaNNE kaniyE                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/09/11/1294/            

dwijAvanti                         anRu mudal inRu varai                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/03/anru-mudal-inru-varai/                 

GauLai                                endan manamum                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/04/endan-manamum-uyirum-udalum/                   

GAvati                                 MuktiyenbadE Murugan          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/01/muktiyen bade-muruganin/

Gowri ManOhari              ittanai janmangaL      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/12/02/ittanai-janmangal/                   

HamSadwani                    Kalai vANiyE                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/19/kalai-vaniye-saptaswara/   

HamSadwani                   PArvatI priya Sutam

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/10/22/parvati-priya-sutam-namamyaham/

HamSadwani                    shakti niRai GaNapati                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/08/10/sakti-nirai-ganapatiye/                   

HamSanAdam                  SundaramukhAravinda              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/09/sundara-mukharavinda/                   

HamSAnandi                    VElanai ninai manamE               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/                   

HarikAmbOdi                   OmenRu olikkum                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/18/omenru-olikkum-idam/                   

HEmavati                          nilaiyAyp Pazhaniyil  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2014/01/12/nilaiyayp-pazhaniyil-cilaiyay/

HindOLam                         dIna dayALA                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/3/                 

HindOLam                         KaruNArasapUraNi                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/                     

HindOLam                         sivanai oru taram                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/4/                   

HinduStAn KApi              nI nilai taDumARAdE                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/26/ni-nilai-tadumarade/                   

Jana SammOdini             tALEnE….nAn                                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/10/talene-nan-talene/                   

Jaunpuri                            ninaindu endan manam               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/10/27/ninaindu-endan-manam/

KadankudUhalam          KadanakudUhala priya              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/11/kadanakuduhala-priya-hasini/                   

KalyANa VaSantam       Uzhvinai endan                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/2/                   

KalyANi                             annai enakkaruLa vA                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/4/                   

KalyANi                             MurugA azhagA nI vA                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/12/muruga-azhaga-ni-va/                   

KalyANi                              saravaNattilE vandu                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/3/                   

KAmbOdi                           Panniru tOLgaLuDan                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/29/panniru-tolgaludan/                   

KAnaDA                             KaNNin MaNiyAy                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/6/                   

KAnaDA                             ViraindODi vA vA                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/                   

KannaDa                           PArAmukham EnO     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/20/paramukham-eno/

KannaDagauLai              VA vElavA enai                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/24/va-velava-enai-atkolla/

KApi                                    divya darisanam                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/                   

KaraharapriyA                 ADum ambaramE                          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/08/adum-ambarame/                   

KarNaranjani                   KOpam KoLvadu                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/20/784/                   

KarNaranjani                   PandaLappasumponnE

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/12/16/pandalap-pasum-ponne/

KAvaDiccindu                   Pazhani VaDivElavan                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/                   

KEdAragauLai                   tiruvaDi uRutuNaiyE                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/23/tiruvadi-uru-tunaiye/   

KEdAragauLai                  VaruvAyena nAn          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/02/28/varuvayena-nan-nambinen/      

KEdAragauLai                                                iDadu padam tUkki                     https://ilikepaattu.wordpress.com/2020/07/25/idadu-padam-tukki-adidum-deyvame/

KEdAram                            KalaigaLukkellAm                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/3/                   

KhamAs                               Isanaittudi manamE                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/                    

KhamAs                                Patita PAvani                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/25/patita-pavani-papa-vimocani/                   

KiLikkaNNi                          KrushNAvatAranaDi                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/2/                

KIravANi                               nAda rUpanE VEda                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/01/nada-rupane-veda-mudalvane/                 

Komalangi                           VaruvAy varuvAy                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/02/varuvay-varuvay-guruvay/                   

KuntalavarALi                    nAviRkiniya nAmam                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/25/navirkiniya-namam/                 

KuRinji                                  SAmagAnapriyE                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/24/sama-gana-priye/                   

latAng                                    nIla mayilERum nIdanE        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/12/nila-mayilerum-nidane/                 

Maduvanti                           nenjam miga vADi                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/                   

MadhyamAvati                   PuNyA SrI PurushOttama        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/24/punya-sri-purushottamane-va/                 

MadhyamAvati                    ariya ASanam tanil                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/01/07/ariya-asanam-tanil/

MalayamArutam                 GaNa nAtanE                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/                   

MAlkaunS                               KaNNA KArmEga                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/04/kanna-karmegavanna/                   

MAND                                      Muruganai ninaindiDen           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/14/muruganai-ninaindiden-maname/                   

ManOlayam                           Cinnam ciRu padam  https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/26/cinnam-ciru-padam-vaittu/

MAyAmALavagauLai           VANi ramaiyum                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/08/vani-ramaiyum-paniyum/                   

Mishra MAND                         ODi vA vA KandA                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/3/                   

Mishra MAND                         SAinAtA SrI SAinAtA                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/18/sayinata-sri-sayinata/                 

MOhana KalyANi                  Siddhi VinAyakanE     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/08/20/siddhi-vinayakane-caranam/

MOhanam                                Vallabha GaNapati                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/04/page/2/                         

MOhanam                                VaruvAn Murugan                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/19/varuvan-murugan/   

MukhAri                                   taruNam idu nalla      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/01/26/tarunam-idu-nalla-tarunam/                

Mukhari                                    VEdanaiyil varundi                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/30/640/                   

nAdanAmakriyai                    Vandanai seydunnai                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/15/948/                 

nAgagAndAri                           nAgagAndAri Sri rAja      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/04/06/nagagandari-sri-rajarajeshwari/                   

naLinakAnti                             MuruganE azhaganE                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/15/568/                   

naTabhairavi                            nI tAn ellAm enRuNarndEn          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/10/13/ni-tan-ellam-enrunarnden-ennul/

nATTai                                         GuruvAgi enakku                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/20/guruvagi-enakkarulvay/                   

nATTaikkuRinji                         KarunaikkaDalE SAyi                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/01/16/karunaik-kadale-sayi/                   

navarasSakAnaDA                   VElAyudam pOdumE                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/01/27/velayudam-podume-vadi/                   

nIlAmbari                                    Anirai kAtta                                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/27/734/                   

nIlamaNi                                     Cinnam ciRu padam vaittu           https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/26/cinnam-ciru-padam-vaittu/

PahADi                                         sondattinAl varum           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/09/sondattinal-varum-bandam/                   

PantuvarALi                                shrutiyODu layattODu        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/02/16/shrutiyodu-layattodu-padu/   

PantuvaALi                                 enakkum aruLavE vA

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/07/29/enakkum-arulave-va-velava/ 

Paras                                              tAyE un cEy allavO           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/05/en-taye-un-cey-allavo/                   

PunnAgavarALi                          VaDivElum Mayilum               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/27/vadivelum-mayilum-tunai/                   

PUrvi KalyANi                              Varum vinaiyagaRRi          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/10/varum-vinaiyagarri-vazhiyinai/                   

PUrvikalyANi                                Gamagakriya rAga                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/31/gamagakriya-raga/                   

rAgamAlikai                                  Candra SahOdari                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/2/                   

rAgamAlikai                                  Gauri ManOhari                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/31/829/                   

rAgamAlikai                                  ilAnum iruppAnum                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/08/556/                   

rAgamAlikai                                  KaN mun vA                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/5/                   

rAgamAlikai                                 OrAru mukhamum             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/21/oraru-mukhamum-iraru/                   

rAgamAlikai                                 shakti umai bAlA                             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/3/                   

rAgamAlikai                                 tanniru KaNgaLil                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/18/tanniru-kangalil/                   

rAgamAlikai                                 tEnaippOl inittiDum                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/                   

rAgamAlikai                                 unai nADi uLam                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/24/unai-nadi-ulam-vadum/                   

rAgamAlikais                               VEgam niRainda                            

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/                   

rAgamAlikai                                 hrIm durgE                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/03/06/1339/

rAgamAlikai                                  SarvAbhIshTa Shankari                   https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/08/07/sarvabhishta-shankari/

rAgEshwarI                                    KANAmal nAn vADuginREn           https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/12/15/kanamal-nan-vaduginren/

ranjani                                             Adaravu taruvAL                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/02/adaravu-taruval-ranjani/                 

ranjani                                             SAmavEdanE                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/5/   

raSikapriyA                                    sikkal singAra vElA                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/11/15/sikkal-singara-vela/

ratipatipriyA                                  KaruNai PurindaruL                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/08/karunai-purindarulvay/     

ravicandrikA                                  VA vElavA vaDi vElavA                                 https://ilikepaattu.wordpress.com/2015/07/26/va-velava-vadi-velava/              

rEvati                                                VandenaikkAttaruL                      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/09/19/vandenaik-kattarul/                   

rItigauLai                                         VaDivazhagA manam                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/10/vadivazhaga-manam/                   

SahAnA                                            Kalir cilambolikka                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/2/                   

SahAnA                                            ParindE enakkaruLa                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/page/3/   

SAlakabhairavi                            shabarimalai selvOm               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2016/11/25/sabari-malai-selvom-varungal/

SAramati                                        KaruNA KatAkshi                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/09/page/3/                   

SArangA                                         KaNNukkuL teriginRa                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/5/                   

SArangA                                         VeNNaiyum uNDu                       

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/06/page/2/                   

SaraSAngi                                      VIram viLaikkum          

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/26/viram-vilaikkum-malaimagale/

SaraSwati                                       BhuvanEshwari rAja      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/12/25/bhuvaneshwari-rajarajeshwari-2/   

Saraswati                                        VElAyudam taritta                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/03/17/velayudam-taritta-velava/               

SaraSwaTIManOharI                  innam Ore piRavi tALEnaiyA    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/03/22/innam-or-piravi-talenaiya/      

SAvEri                                               Murugan azhagan vaDi        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/07/murugan-azhagan-vadivelan/                   

ShankarAbharaNam                   Mundai mudalvanE                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/13/mundai-mudalvane/                   

ShaNmukhapriyA        MA MathurApuri vAzh                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/11/16/mathurapuri-vazh-maharaniye/

ShaNmukhapriyA                         shaNmukhan kazhal                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/29/shanmukhan-kazhal-nadu/                   

ShubhapantuvarALi                     dinam urugi                                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/04/dinam-urugip-padugiren/                   

ShudhdhadanyASi                        Om gam GanapatiyE                   

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/07/om-gam-ganapatiye/                   

shyAmA                                            ADikkoNDE iruppAr                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/05/28/adikkonde-iruppar/                   

SimmEndra madhyamam           ennuyirkkiLiyE                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/07/page/2/                   

Sindubhairavi                               KandanaippADuvOm                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/page/2/                   

Sindubhairavi                               VAzhum VagaiyaRiyA                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/26/612/                   

Sindubhairavi                               KaNNan KatAmruta                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/08/ 

Sindhubhairavi                            engE irukkiRAy             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2018/07/29/enge-irukkiray-en-iraiva/ 

Sindu KAnaDA/KEsari               GatiyenRunnai nAn                      https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/05/28/1361/

sivaranjani                                    sendil padiyOnai      

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/22/sendil-padiyonaic-cevarkodiyonai/                   

SrI                                                    SrI durgE vA ennai     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/25/sri-durge-va-ennai/   

SrI                                                   Vara vENDum                              

https://ilikepaattu.wordpress.com/2017/09/12/vara-vendum-saubhagya-lakshmiye/ 

                

Suddha SAvEri                             Kandan nAmamE    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/08/kandan-namame-karkandagume/                   

Suddhasarang                             ADudu mayil                                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/15/adudu-mayil-adudu/                   

SumanEsharanjani                   Santatamum unai                         

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/03/08/santatamum-unai/                   

SunAdavinOdini                         urugAda uLam                                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/08/urugada-ulam-undo/                   

SuraTi                                           engum olikkinRadu                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/11/engum-olikkinradu/                 

tANDavam                                   KaruNai purindaruLvAy           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/21/1085/                   

tilang                                             cindanai seydiDuvAy             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/03/15/cindanai-ceydiduvay-ni/                 

 tODi                                               MAmEgam pOl karuNai             

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/10/18/mamegam-pol-karunai/                   

tODi                                                unai anRi vERu                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/22/531/                   

VAcaspati                                       ammaiyum appanum                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/10/13/ammaiyum-appanum-anavane/                   

VAgadIshwari                               PADu Paraman                               

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/11/03/padu-paraman-pugaz-padu/                   

Valaji                                              MaRandEnE unai                           

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/18/marandene-unai/                    

VarALi                                            Anandam koL                                  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/20/anandam-kol-maname/                   

Varamu                                           Kandan kazhalinai                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/08/kandan-kazhalinai/                   

VaSantA                                          ambA para dEvatE                        

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/01/06/amba-para-devate/                  

VaSantabhairavi                          MurugA azhagA MuttamizhE  

https://ilikepaattu.wordpress.com/2013/09/18/muruga-azhaga-muttamizhe/                 

Yadukula KAmbOdi                     PollAccUranuDan                    

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/01/pollaccuranudan-samaram/                   

YadukulakAmbOdi                       innum dAmadamEnO                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/07/17/919/                   

Yaman                                              MuruganE ninaindiDa                

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/12/24/601/                   

YamunA KalyANi                          KandA KArttikai bAlA                 

https://ilikepaattu.wordpress.com/2011/05/page/3/                   

YamunA KalyANi                          nAn VaDi vElavA un                     

https://ilikepaattu.wordpress.com/2012/02/24/nan-vadivelava-un-adimai/

 

 

%d bloggers like this: