Archive for the GaNapati Category

VaruvAyena nAn nambinEn

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on February 28, 2018 by Melody

https://www.youtube.com/watch?v=mG9575mqI60&feature=youtu.be

 

KEdAragauLai        Adi       Nagpur Srinivasan

01.10.2012 Madras 07.24 PM (Modified on: 27.01.2018)

Pallavi

VaruvAyena nAn nambinEn taruvE

traruvAy darisanam tandenai ATkoLLa (VaruvAy)

anu pallavi

uruvAy, uNarvAy ennuL uRaibavanE

MaRaivAy irundenai nal vazhi naDatta (VaruvAy)

caraNam

ParivAy aNaikkum tAyinai pOl nAn

Paridavitta pOdu enai aNaittavanE

siRiyEn sey pizhai yAvum poRuttuk

KarimukhA vazhi mEl vizhi vaittu nI (VaruvAy)

 

கேதாரகௌளை  ஆதி   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

01.10.2012    மதராஸ்  07.24 PM  (திருத்தப்பட்ட நாள்: 27.01.2018)

பல்லவி

வருவாயென நான் நம்பினேன் தருவே

தருவாய் தரிசனம் தந்தெனை ஆட்கொள்ள (வருவாய்)

அனு பல்லவி

உருவாய், உணர்வாய் என்னுள் உறைபவனே

மறைவாய் இருந்தெனை நல் வழி நடத்த (வருவாய்)

சரணம்

பரிவாய் அணைக்கும் தாயினை போல் நான்

பரிதவித்த போது எனை அணைத்தவனே

சிறியேன் செய் பிழை யாவும் பொறுத்துக்

கரிமுகா வழி மேல் விழி வைத்து நீ (வருவாய்) 

PArvatI priya Sutam namAmyaham

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on October 22, 2016 by Melody

YouTube link: https://youtu.be/T2Ia86mEe5Y  

HamSadwani   Adi   Nagpur Srinivasan

04.09.2011 Madras Time (Modified on: 25.09.2016)

 

Vruttam

agajAnana padmArkam GajAnanam aharnisham|

anEkadam tam bhaktAnAm Ekadam tam upASmahE||

Pallavi

PArvatI priya Sutam namAmyaham SadA

PAhi mAm SadA trAhi mAm SadA (PArvatI)

anupallavi

MUshika vAhanam mOdakapriyam

dEhi mE mOk‌sham dEhi mE tava darshanam (PArvatI)

CaraNam 

SAdu janapriyam SankaTa haraNam

SadAshiva kumAram ShaNmukha SOdaram

dushTa nigrahaNam shishTa paripAlakam

Sakala SiddhidAyakam kalmasha nAshakam (PArvatI)

 

ஹம்ஸத்வனி  ஆதி   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

04.09.2011   மதராஸ் 09.00AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 25.09.2016)

 

வ்ருத்தம்

அகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானனம் அஹர்னிஷம்|

அனேகதம் தம் பக்தானாம் ஏகதம் தம் உபாஸ்மஹே||

பல்லவி

பார்வதீ ப்ரிய ஸுதம் நமாம்யஹம் ஸதா

பாஹி மாம் ஸதா த்ராஹி மாம் ஸதா (பார்வதீ)

அனுபல்லவி

மூஷிக வாஹனம் மோதகப்ரியம்

தேஹி மே மோக்ஷம் தேஹி மே தவ தர்ஷனம் (பார்வதீ)

சரணம் 

ஸாது ஜனப்ரியம் ஸங்கட ஹரணம்

ஸதாஷிவ குமாரம் ஷண்முக ஸோதரம்

துஷ்ட நிக்ரஹணம் ஷிஷ்ட பரிபாலகம்

ஸகல ஸித்திதாயகம் கல்மஷ நாஷகம் (பார்வதீ)

Siddhi vinAyakanE sharaNam

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on August 20, 2015 by Melody

YouTube link:  https://youtu.be/q1gGaeokT08

 

YouTube link:

 

MOhana KalyANi       Adi         Nagpur Srinivasan

18.02.2009   Madras    04.00AM   (Modified on: 19.08.2015)

 

Pallavi

Siddhi vinAyakanE sharaNam vara

SiddhivinAyakanE sharaNam (Siddhi)

 

a. pallavi

BakthiyuDan unait tozubavarkku 

Mukti tarum nal buddhi tarum   (Siddhi)

 

caraNam

nAraNan maruganE kAraNa mUlavanE

BandapAsam aRuttavarai aNaippavanE

vAraNa mukhanE mOdakapriyanE

PUraNanE Sakala uyirgaLil uRaiyum (Siddhi)

 

ராகம்   தாளம்   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

தேதி   நாகபுரி  நேரம்  (திருத்தப்பட்ட நாள்: )

 

பல்லவி

ஸித்தி வினாயகனே சரணம் வர

ஸித்திவினாயகனே சரணம் (ஸித்தி)

 

அ. பல்லவி

பக்தியுடன் உனைத் தொழுபவர்க்கு

முக்தி தரும் நல் புத்தி தரும்   (ஸித்தி)

 

சரணம்

நாரணன் மருகனே காரண மூலவனே

பந்தபாசம் அறுத்தவரை அணைப்பவனே

வாரண முகனே மோதகப்ரியனே

பூரணனே ஸகல உயிர்களில் உறையும் (ஸித்தி)

nAda rUpanE vEda mudalvanE

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on October 1, 2013 by Melody

 

YouTube link: http://youtu.be/rS1kRf3OA9I 

 

 

KIraVANi  Adi  Nagpur Srinivasan

31.10.2007 Madras 09.25AM (Modified on: 26.09.2013)

 

Pallavi

 

nAda rUpanE vEda mudalvanE

nAnila mIdinil enakkOr tuNai nI (nAda)

 

a. pallavi

 

AdaravinRi nAn alaindiDumpOdinil en

annai.. tandaiyAy.. aravaNaikka varum (nAda)

 

caraNam

 

KANum poruL YAvilum kalandu niRpavanE enaip

PENum perumAnE periYOnE nAn

VINil kAlam KazhittiDAmal enRum en

Manattil unaiyE niRuttiDa aruLvAy (nAda)

 

 

கீரவாணி ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

31.10.2007 மதராஸ் 09.25AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 26.09.2013)

 

பல்லவி

 

நாத ரூபனே வேத முதல்வனே

நானில மீதினில் எனக்கோர் துணை நீ (நாத)

 

அ. பல்லவி

 

ஆதரவின்றி நான் அலைந்திடும்போதினில் என்

அன்னை.. தந்தையாய்.. அரவணைக்க வரும் (நாத)

 

சரணம்

 

காணும் பொருள் யாவிலும் கலந்து நிற்பவனே எனைப்

பேணும் பெருமானே பெரியோனே நான்

வீணில் காலம் கழித்திடாமல் என்றும் என்

மனத்தில் உனையே நிறுத்திட அருள்வாய் (நாத)

KaNNimai pOl kAkkum

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on August 6, 2013 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/jnQnaqztbzg    

BindhumAlini Adi Nagpur Srinivasan

09.08.2006 Madras 09.05PM (Modified on: 27.03.2013)

 

Pallavi

 

KaNNimai pOl kAkkum GaNapatiyE

taN tamizhil pADa aruL Sankaran bAlA (KaNNimai)

(taN tamizhil pADa arul aranumai bAlA)

 

a. pallavi

 

PaNNum poruLum crutiyum layamum nI

eNNum ezuttumAy viLangum nAyakanE (KaNNimai)

 

caraNam

 

viNNum maNNumAy uyarndu niRpavanE

naNNum aDiyAr tuyar tuDaippavanE

eNNum manangaLil uRaibavanE……nAn

paNNum pUsai yAviRkum mudalvanE…… (KaNNimai)

 

 

பிந்துமாலினி ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

09.08.2006 மதராஸ் 09.05PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 27.03.2013)

 

பல்லவி

 

கண்ணிமை போல் காக்கும் கணபதியே

தண் தமிழில் பாட அருள் சங்கரன் பாலா (கண்ணிமை)

(தண் தமிழில் பாட அருள் அரனுமை பாலா)

 

அ. பல்லவி

 

பண்ணும் பொருளும் நீ…..ச்ருதியும் லயமும் நீ…

எண்ணும் எழுத்துமாய் விளங்கும் நாயகனே (கண்ணிமை)

 

சரணம்

 

விண்ணும் மண்ணுமாய் உயர்ந்து நிற்பவனே

நண்ணும் அடியார் துயர் துடைப்பவனே

எண்ணும் மனங்களில் உறைபவனே…..நான்

பண்ணும் பூசை யாவிற்கும் முதல்வ…னே (கண்ணிமை)

KaruNai purindaruLvAy

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on October 8, 2012 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=usU6yuuMWJo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ratipatipriyA Adi Nagpur Srinivasan

22.04.1994 Madras Time 04.50 AM (Modified on: 28.09.2012)

 

 

 

Pallavi

 

KaruNai purindaruLvAy iRaivA (KaruNai)

 

a. pallavi

 

munnavanE mudalvA munindu en vinaigaLai….

OTTiDum nallavA OnkArap poruLE (KaruNai)

 

caraNam

 

tanakku nigarillA mA maNiyE en

manattil niRaindu magizhvinait tandAy

kaNattil maRaindE…….. karuttinil amarndAy

unaikkANa ninaittu kadaRum enakku (KaruNai)

 

 

 

 

ரதிபதிப்ரியா ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

22.04.1994 மதராஸ் 04.50 AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 28.09.2012 )

 

பல்லவி

 

கருணை புரிந்தருள்வாய் இறைவா  (கருணை)

 

அ. பல்லவி

 

முன்னவனே முதல்வா முனிந்து என் வினைகளை….

ஓட்டிடும் நல்லவா ஓங்காரப் பொருளே (கருணை)

 

சரணம்

 

தனக்கு நிகரில்லா மா மணியே என்

மனத்தில் நிறைந்து மகிழ்வினைத் தந்தாய்

கணத்தில் மறைந்தே…………  கருத்தினில் அமர்ந்தாய்……..

உனைக்காண நினைத்து கதறும் எனக்கு  (கருணை)

sakti niRai GaNapatiyE

Posted in GaNapati with tags , , , , , , , , , , , , , , on August 10, 2012 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/MRvIY-t06zw

 

hamSadwani rUpakam Nagpur Srinivasan

12.01.1991 Calcutta 02.25PM (Modified on: 30.07.2012)

 

Pallavi

 

sakti niRai GaNapatiyE

SankaTaharanE ShaNmukhapriyanE (sakti)

 

a. pallavi

 

BhaktiyuDan citta suddiyuDan unai

ninaippavarai aNaittu mukti tarum (sakti)

 

caraNam

 

valvinai pOkkum nallavanE

nalvazhi kATTum vittaganE

palvidamAyp paravum paramporuLE

paramanum pORRum praNavaswarUpanE (sakti)

 

 

 

ஹம்ஸத்வனி ரூபகம் நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

12.01.1991 கல்கத்தா 02.25PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 30.07.2012)

 

பல்லவி

 

சக்தி நிறை கணபதியே

ஸங்கடஹரனே ஷண்முகப்ரியனே (சக்தி)

 

அ. பல்லவி

 

பக்தியுடன் சித்த சுத்தியுடன் உனை

நினைப்பவரை அணைத்து முக்தி தரும் (சக்தி)

 

சரணம்

 

வல்வினை போக்கும் நல்லவனே

நல்வழி காட்டும் வித்தகனே

பல்விதமாய்ப் பரவும் பரம்பொருளே

பரமனும் போற்றும் ப்ரணவஸ்வரூபனே (சக்தி)

 

%d bloggers like this: