Archive for the Durga Category

MahishASura MardhinI SrI CAmuNDEshwarI

Posted in Durga with tags , , , , , , , , , , , , , on April 19, 2017 by Melody

 

YouTube link:  https://www.youtube.com/watch?v=aY4-yLsIU80&feature=youtu.be

dEvagAndhArI       rUpakam       Nagpur Srinivasan

25.11.2011 Madras 9.11AM (Modified on: 22.03.2017)

 

Pallavi

MahishASura MardhinI SrI CAmuNDEshwarI

dAridraya dhwamSinI SharvANI (MahishASura)

anu pallavi

HE durGE Vishwa jananI trailOkya VASinI….

MAhEshwarapriyE MAtangi VishAlAkshi………. (MahishASura)

caraNam

Sakala JIva Sam rakshakI ambA Sarva Shatru vinAshinI….

Sarva shakti pradAyakI tvam Sarva tatva vidvAmSinI……

BhaktAbhIshTa PradAyinI ParamEshwarI PArvatI…………

trAhi mAm mama pApa krutyam pAhi mAm bhava SAgarAt (MahishASura)

 

தேவகாந்தாரீ   ரூபகம்   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

25.11.2011   மதராஸ் 9.11AM   (திருத்தப்பட்ட நாள்: 22.03.2017)

 

பல்லவி

மஹிஷாஸுர மர்தினீ ஸ்ரீ சாமுண்டேஷ்வரீ

தாரித்ரய த்வம்ஸினீ ஷர்வாணீ (மஹிஷாஸுர)

அனு பல்லவி

ஹே துர்கே விஷ்வ ஜனனீ த்ரைலோக்ய வாஸினீ….

மாஹேஷ்வரப்ரியே மாதங்கி விஷாலாக்ஷி………. (மஹிஷாஸுர)

சரணம்

ஸகல ஜீவ ஸம் ரக்ஷகீ அம்பா ஸர்வ ஷத்ரு வினாஷினீ….

ஸர்வ ஷக்தி ப்ரதாயகீ த்வம் ஸர்வ தத்வ வித்வாம்ஸினீ……

பக்தாபீஷ்ட ப்ரதாயினீ பரமேஷ்வரீ பார்வதீ…………

த்ராஹி மாம் மம பாப க்ருத்யம் பாஹி மாம் பவ ஸாகராத் (மஹிஷாஸுர)

Advertisements

hrIm durgE tri lOka nAyikE

Posted in Durga with tags , , , , , , , , , , , , , , , on March 6, 2017 by Melody

Introduction: This song is intended to be sung during Navaratri when it will enable one to reach the zenith of one’s career.

YouTube link: https://youtu.be/u4HLl3Ib2Bk

https://www.youtube.com/watch?v=u4HLl3Ib2Bk&feature=youtu.be

 

rAgamAlikA        Adi       Nagpur Srinivasan

09.10.2011 Madras 09.30 AM (Modified on: 01.03.2017)

Pallavi

hrIm durgE tri lOka nAyikE

nava caNDikE shivE bhavAnI (hrIm durgE)

anu pallavi

SrIm lakshmI Sakala Sukha dAyikE

aim SaraSwatI gnAna pradAyikE (hrIm durgE)  

CaraNam

shArangapANI SahOdarI shankarI

SadAnanda BhairavI ShAmbhavI 

Parama PAvanI ranjani pApa vimOcanI

Panca tatva JIvAtmikE naLinakAnti (hrIm durgE)

 

SAmagAnalOlani ShaD ripu dwamSini

Sakala dEsha SancAriNI mOksha PradAyinI

nitya KalyANI nirmala rUpiNI 

varam dEhi mE Isha BhAgEshwarI (hrIm durgE)

 

இந்தப் பாடல் நவராத்ரியின் போது பாடுவதற்காக இயற்றப்பட்டது. இதைப் பாடுபவர்க்கு, அவர்கள் செய் தொழிலில் மிக்க உயர்வு உண்டாகும்.

ராகமாலிகை  ஆதி   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

09.10.2011 மதராஸ் 09.30 AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 01.03.2017)

பல்லவி

ஹ்ரீம் துர்கே  த்ரி லோக நாயிகே

நவ சண்டிகே ஷிவே பவானீ (ஹ்ரீம் துர்கே)

அனு பல்லவி

ஸ்ரீம் லக்ஷ்மீ ஸகல ஸுக தாயிகே

ஐம் ஸரஸ்வதீ ஞான ப்ரதாயிகே (ஹ்ரீம் துர்கே)   

சரணம்

ஷாரங்கபாணீ ஸஹோதரீ ஷங்கரீ

ஸதானந்த பைரவீ   ஷாம்பவீ 

பரம பாவனீ ரஞ்சனி   பாப விமோசனீ

பஞ்ச தத்வ ஜீவாத்மிகே நளினகாந்தி   (ஹ்ரீம் துர்கே)

 

ஸாமகானலோலனி ஷட் ரிபு த்வம்ஸினி

ஸகல  தேஷ  ஸஞ்சாரிணீ மோக்ஷ ப்ரதாயினீ

நித்ய கல்யாணீ  நிர்மல ரூபிணீ 

வரம் தேஹி மே ஈஷ பாகேஷ்வரீ  (ஹ்ரீம் துர்கே)

 

SrI durgE vA ennai.

Posted in Durga with tags , , , , , , , , , , , , , , on September 25, 2013 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/BJ5KybGEIIA

 

 

SrI   Adi Nagpur Srinivasan

27.07.2007 Madras 11.45 PM (Modified on: 19.09.2013)

 

Pallavi

 

SrI…. du…rgE… vA… en…nai.. rakshikka. nI…

du..shTa…hA…ri…Ni ka…shTa…ni…vA…ra..Ni.. (SrI)

 

a. pallavi

 

ci…shTa… pO…sha…Ni Sim….ha vA…hi..nI..

ciRi…yEn..enai SvI..harit..tu karuNai kA..TTiDa (SrI)

 

caraNam

 

dharma artha kAma mOksha pradAyini

SOma sEkarap priya SundarI siva

vAma bhAga Stita Saha dharminI

KAmAkshi MInAkshi Sakala kArya kAraNI (SrI)

 

 

ஸ்ரீ  ஆதி  நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

27.07.2007 மதராஸ் 11.45 PM   (திருத்தப்பட்ட நாள்: 19.09.2013)

 

பல்லவி

 

ஸ்ரீ…. து…ர்கே… வா… என்னை.. ரக்ஷிக்க. நீ…

து..ஷ்ட…ஹா…ரி…ணி க…ஷ்ட…நி…வா…ர..ணி.. (ஸ்ரீ)

 

அ. பல்லவி

 

சி…ஷ்ட… போ…ஷ…ணி ஸிம்…ஹ வா…ஹி…னீ

சிறி…யேன்.எனை ஸ்வீ.ஹரித்.து கருணை கா.ட்டிட (ஸ்ரீ)

 

சரணம்

 

தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ ப்ரதாயினி

ஸோம சேகரப் ப்ரிய ஸுந்தரீ சிவ

வாம பாக ஸ்தித ஸஹ தர்மினீ

காமாக்ஷி மீனாக்ஷி ஸகல கார்ய காரணீ (ஸ்ரீ)

nava caNDikE durgE srI cAmuNDi

Posted in Durga with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on September 6, 2011 by Melody

This is the second song that the goddess appeared to have ordained on the eve of navarAtri.

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=M7-BYk3cJRs 

durgA        Adi       Nagpur Srinivasan

31.08.2011   Perambur   05.00 PM (Modified on: 04.09.2011)

Pallavi

nava caNDikE durgE  srI cAmuNDi

navarAtriyil nalam yAvum nalgum (nava)

a.pallavi

sakalakalA pArangatE sarvAlankruta bhUshitE

sarvAbIshTadAyini sarvarOga nivAraNi (nava)

saraNam

durgaiyAy vandu nam tuyar nIkkiDuvAL

lakshmiyAy vandu lakshyam IDETRuvAL 

srI SarasvatiyAy mahA navamiyil vandu

anaittilum agnAnattai nIkkiyaruLum (nava)

 

துர்கா  ஆதி      நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன் 

31.08.2011 பெரம்பூர்     05.00 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 04.09.2011)

பல்லவி

நவ சண்டிகே துர்கே ஸ்ரீ சாமுண்டி

நவராத்ரியில் நலம் யாவும் நல்கும் (நவ)

அ.பல்லவி

ஸகலகலா பாரங்கதே ஸர்வாலங்க்ருத பூஷிதே

ஸர்வாபீஷ்டதாயினி ஸர்வரோக நிவாரணி (நவ)

சரணம்

துர்கையாய் வந்து நம் துயர் நீக்கிடுவாள்

லக்ஷ்மியாய் வந்து லக்ஷ்யம் ஈடேற்றுவாள் 

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதியாய் மஹா நவமியில் வந்து

அனைத்திலும் அஞ்ஞானத்தை நீக்கியருளும் (நவ)

%d bloggers like this: