Archive for the ambikai Category

KaruNai purindaruLvAy

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on March 21, 2013 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/Q6VuuptOEno   

http://www.youtube.com/watch?v=Q6VuuptOEno&feature=youtu.be

 

tANDavam Adi Nagpur Srinivasan

14.12.2004 Madras 08.52 PM (Modified on: 15.03.2013)

 

Pallavi

 

KaruNai purin…….daruLvAy MInA….kshi

iDargaL kaLaindenakku kaTA………kshi (KaruNai)

 

a. pallavi

 

KaDaikkaNNAl rakshikka varum KAmAkshi

MukkaNNan manam magizh KamalAkshi (KaruNai)

 

caraNam

 

annapUraNiyAy KAsi visA..lA……kshi

nAgai vAzh rA…..Ni nIlAyadA…..kshi

innalgaL nI..kki aruLum vana..jAkshi

Bhaktaraik kAttaruLum SahasrAkshi.. (KaruNai)

 

 

தாண்டவம் ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

14.12.2004 மதராஸ் 08.52 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 15.03.2013)

 

பல்லவி

 

கருணை புரிந்……தருள்வாய் மீனா….க்ஷி

இடர்கள் களைந்…..தெனக்கு கடா…….க்ஷி (கருணை)

 

அ. பல்லவி

 

கடைக்கண்ணால் ரக்ஷிக்க வரும் காமா……க்ஷி

முக்கண்ணன் மனம்……. மகிழ் கம…..லா……க்ஷி (கருணை)

 

சரணம்

 

அன்னபூரணியாய் காசி விசா..லா……க்ஷி

நாகை வாழ் ரா……ணி நீலாயதா………க்ஷி

இன்னல்கள் நீ..க்கி அருளும் வன..ஜாக்ஷி

பக்தரைக் காத்தருளும் ஸஹஸ்ராக்ஷி…. (கருணை)

Advertisements

vANi ramaiyum paNiyum

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on February 8, 2013 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=UAbUp3ei8a0   

 

MAyAmALava gauLai Adi Nagpur Srinivasan

12.01.1995 Madras 03.20 PM (Modified on: 29.01.2013)

 

 

vA….Ni ramaiyum paNi….yum mAyE

mA…..dEvan manamagizhum umai…yE (vANi) 

 

a. pallavi

 

vASavan SOdari…….. vandenaiyA……dari

vA…zhvu tA…zhvu anaittiR…kum kAra…..Ni  (vANi)

 

saraNam

 

kAmakrOda mOha lO………..pangaL

sUzhndenai…… vA…..TTiDum pO….du

sAma gAna magizh SarvEshvari…….nin

nAmam onRE.. pOdum mIT……..TaruLa (vANi)

 

 

மாயாமாளவ கௌளை ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

12.01.1995 மதராஸ் 03.20 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 29.01.2013)

 

 

பல்லவி

 

வா….ணி ரமையும் பணி….யும் மாயே

மா…..தேவன் மனமகிழும் உமை…யே (வாணி) 

 

அ. பல்லவி

 

வாஸவன் ஸோதரி…….. வந்தெனையா……தரி

வாழ்….வு தாழ்….வு அனைத்திற்…கும் கார…ணி  (வாணி)

 

சரணம்

 

காமக்ரோத மோஹ லோ………..பங்கள்

சூழ்ந்தெனை…… வா…..ட்டிடும் போ….து

ஸாம கான மகிழ் ஸர்வேஷ்வரி…….நின்

நாமம் ஒன்றே.. போதும் மீட்………..டருள (வாணி)

nAgagAndAri SrI rAjarAjEshwari

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on April 6, 2012 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/1k-jJaGjSnc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nAgagAndAri KhaNDacApu  Nagpur Srinivasan

23.06.1977 Calcutta 05.30 PM (Modified on: 05.04.2012)

 

 

Pallavi

 

nAgagAndAri SrI rAjarAjEshwari

trupuraSundari mahAkALi mAmava (nAga)

 

a. pallavi

 

OmkAra rUpiNI SaubhAgyadAyini

SharvANI Sakala shrushTikAraNi (nAga)

 

caraNam

 

Sarva Siddhi pradAyini ambikE

BhArgavi mama hrudaya nivASini

dAkshAyaNI dharmaSamvardhani

madhuravANi namOStutE SanAtani (nAga)

 

 

 

நாககாந்தாரி கண்டசாபு  நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

23.06.1977 கல்கத்தா 05.30 PM   (திருத்தப்பட்ட நாள்: 05.04.2012)

 

பல்லவி

 

நாககாந்தாரி ஸ்ரீ ராஜராஜேஷ்வரி

த்ருபுரஸுந்தரி மஹாகாளி மாமவ (நாக)

 

அ. பல்லவி

 

ஓம்கார ரூபிணீ ஸௌபாக்யதாயினி

ஷர்வாணீ ஸகல ஸ்ருஷ்டிகாரணி (நாக)

 

சரணம்

 

ஸர்வ ஸித்தி ப்ரதாயினி அம்பிகே

பார்கவி மம ஹ்ருதய நிவாஸினி

தாக்ஷாயணீ தர்மஸம்வர்தனி

மதுரவாணி நமோஸ்துதே ஸனாதனி (நாக)

Gauri ManOhari parama krupAkari

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on March 31, 2012 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/MRkqzh78mWI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ManOhari rAgamAlikai Adi Nagpur Srinivasan

22.08.1974 Waltair 10.30 AM (Modified on: 28.03.2012)

 

Gauri ManOhari

 

Pallavi

 

Gauri ManOhari parama krupAkari

Bhakta ManOhari parindenaiyAdari (Gauri)

 

a. pallavi

 

vEl tandu kumaranaip pOriDac ceyda

vEl neDum kaNgaL uDaiyavaLE umaiyE (Gauri)

 

caraNam

 

SaraSwati ManOhari

 

nAn maRaipporuLE nAda…mAnavaLE

gnAnappAl tandu ATkoLbavaLE

Inar tamakkum….vINar tamakkum

irangum SaraSwati ManOhariyE (Gauri)

 

Kamala ManOhari

 

KAlakAlan maruvum Kamala ManOhari

AlakAlam uNDa nIlakaNTan priyakari

sUlini Mahisha SamhAriNiyE…..

sivakAmaSundari SuraSEvitE….. (Gauri)

 

dEva ManOhari

 

uyirinRi uDalillai uDalinRi manamillai

manaminRi ninaivillai ninaivinRi nIyillai

nIyinRi ulagillai nin gatiyanRi vERillai

MahAdEva ManOhari igaparam ALum…. (Gauri)

 

 

மனோஹரி ராகமாலிகை ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

22.08.1974 வால்டேர் 10.30 AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 28.03.2012)

 

கௌரி மனோஹரி

 

பல்லவி

 

கௌரி மனோஹரி பரம க்ருபாகரி

பக்த மனோஹரி பரிந்தெனையாதரி (கௌரி)

 

அ. பல்லவி

 

வேல் தந்து குமரனைப் போரிடச் செய்த

வேல் நெடும் கண்கள் உடையவளே உமையே (கௌரி)

 

சரணம்

 

ஸரஸ்வதி மனோஹரி

 

நான் மறைப்பொருளே நாத..மானவளே

ஞானப்பால் தந்து ஆட்கொள்பவளே

ஈனர் தமக்கும்…வீணர் தமக்கும்

இரங்கும் ஸரஸ்வதி மனோஹரியே (கௌரி)

 

கமல மனோஹரி

 

காலகாலன் மருவும் கமல மனோஹரி

ஆலகாலம் உண்ட நீலகண்டன் ப்ரியகரி

சூலினி மஹிஷ ஸம்ஹாரிணியே…..

சிவகாமஸுந்தரி ஸுரஸேவிதே….. (கௌரி)

 

தேவ மனோஹரி

 

உயிரின்றி உடலில்லை உடலின்றி மனமில்லை

மனமின்றி நினைவில்லை நினைவின்றி நீயில்லை

நீயின்றி உலகில்லை நின் கதியன்றி வேறில்லை

மஹாதேவ மனோஹரி இகபரம் ஆளும்…. (கௌரி)

Santatamum unai

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on March 8, 2012 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=27h4-BakZKA 

SumanEsharanjani Adi Nagpur Srinivasan

08.03.1973 Calcutta 06.15 AM (Modified on: 04.03.2012)

 

Pallavi

 

Santatamum unai eNNiDum enakku

sandamuDan pADa nIyaruLvAy (Santatamum)

 

a. pallavi

 

bandapAsamagaRRi aDiyEnaikkAppAy

mundaivinaigaL agala vaziyaRindiDavE (Santatamum)

 

caraNam

 

vigginangaLaittaDukka vinAyakanait tandAy

vINarai ozikka vElmuruganaiyum tandAy

viradattin mahimaikku ayyappanai IndAy

vidiyai venRiDa SumanEsharanjaniyE (Santatamum)

 

 

ஸுமனேஷரஞ்சனி ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

08.03.1973 நாகபுரி 06.15 AM   (திருத்தப்பட்ட நாள்: 04.03.2012)

பல்லவி

 

ஸந்ததமும் உனை எண்ணிடும் எனக்கு

சந்தமுடன் பாட நீயருள்வாய் (ஸந்ததமும்)

 

அ. பல்லவி

 

பந்தபாசமகற்றி அடியேனைக்காப்பாய்

முந்தைவினைகள் அகல வழியறிந்திடவே (ஸந்ததமும்)

 

சரணம்

 

விக்கினங்களைத்தடுக்க வினாயகனைத் தந்தாய்

வீணரை ஒழிக்க வேல்முருகனையும் தந்தாய்

விரதத்தின் மஹிமைக்கு அய்யப்பனை ஈந்தாய்

விதியை வென்றிட ஸுமனேஷரஞ்சனியே (ஸந்ததமும்)

Adaravu taruvAL ranjani

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on February 2, 2012 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/d7UKKdqkOYk

 

 

 

 

 

 

ranjani rUpakam Nagpur Srinivasan

28.04.1972 Calcutta 11.45 PM (Modified on: 06.07.2010)

 

 

pallavi

 

Adaravu taruvAL ranjani avaLait

tanjamenRu nADum anbarai ATkoNDu (Adaravu)

 

anupallavi

 

mannuyir yAvum iyangiDa enRum

karuNaiyaip pozindu anbinai UTTi (Adaravu)

 

caraNam

 

cEyilai enbArkkum kOyilai valam vandu

tAyunai anRi gati vERilai enbArkkum

nimmadi engenRu tEDi alaivArkkum

piRai matiyaNibavaLai aDuppOrkkum (Adaravu)

 

 

 

ரஞ்சனி  ரூபகம் நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

28.04.1972 கல்கத்தா 11.45 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 06.07.2010)

 

 

பல்லவி

 

ஆதரவு தருவாள் ரஞ்சனி அவளைத்

தஞ்சமென்று நாடும் அன்பரை ஆட்கொண்டு (ஆதரவு)

 

அனுபல்லவி

 

மன்னுயிர் யாவும் இயங்கிட என்றும்

கருணையைப் பொழிந்து அன்பினை ஊட்டி (ஆதரவு)

 

சரணம்

 

சேயிலை என்பார்க்கும் கோயிலை வலம் வந்து

தாயுனை அன்றி கதி வேறிலை என்பார்க்கும்

நிம்மதி எங்கென்று தேடி அலைவார்க்கும்

பிறை மதியணிபவளை அடுப்போர்க்கும் (ஆதரவு) 

Gamagakriya rAga

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on January 31, 2012 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/SGUlhzNqD0w

 

 

 

 

 

PUrvikalyANi rUpakam Nagpur Srinivasan

20.03.1972 Calcutta 04.30 AM (Modified on: 27.01.2012)

 

 

Pallavi

 

Gamagakriya rAga pOshaNi mInAkshi

Sarvajanapriya ambhA enai rakshi (Gamaga) 

 

a. pallavi

 

Malayadwaja rAja putri SubhAshiNi

Sakala SAmrAjya dAyini KalyANi (Gamaga) 

 

saraNam

 

KUTTai maRanda kunjinaip pOlE

nilai taDumARit tavikkiREnammA

tAyp paRavai pOlE tamiyanaik kAttiDa 

tAmadam seyyAdu vandiDa vENumammA (Gamaga)  

 

 

 

 

பூர்வி கல்யாணி ரூபகம் நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

20.03.1972 கல்கத்தா 04.30 AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 27.01.2012)

 

 

பல்லவி

 

கமகக்ரிய ராக போஷணி மீனாக்ஷி

ஸர்வஜனப்ரிய அம்பா எனை ரக்ஷி (கமக)

அ. பல்லவி

மலயத்வஜ ராஜ புத்ரி ஸுபாஷிணி

ஸகல ஸாம்ராஜ்ய தாயினி கல்யாணி (கமக)


சரணம்

கூட்டை மறந்த குஞ்சினைப் போலே

நிலை தடுமாறித் தவிக்கிறேனம்மா

தாய்ப் பறவை போலே தமியனைக் காத்திட

தாமதம் செய்யாது வந்திட வேணுமம்மா (கமக)

%d bloggers like this: