Archive for the ambikai Category

Gati nIyenRunnai nAn

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , , on May 28, 2017 by Melody

YouTube link:  https://www.youtube.com/watch?v=ncL0GK-SnHo&feature=youtu.be

Sindu KAnaDA/KESari      dEshAdi       Nagpur Srinivasan

13.12.2011    Madras 08.17 PM (Modified on: 19.04.2017)

Pallavi

Gati nIyenRunnai  nAn nambinEn 

Kal nenjamO? KaRpakAmbikE….. (Gati)

anu pallavi

ini vERengu……… selvEnammA?

KaruNai vaittenai KAppARRammA (Gati)

caraNam

Kayilai vAzh KapAli manamagizhum

Mayilai mEvum tAyE manamirangammA

unniru karam koDuttAT koLLa

enniru karam kUppi niRkiREnammA (Gati)

ஸிந்து கானடா/கேஸரி   தேஷாதி   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

13.12.2011    மதராஸ்  08.17 PM   (திருத்தப்பட்ட நாள்: 19.04.2017)

பல்லவி

கதி நீயென்றுன்னை  நான் நம்பினேன் 

கல் நெஞ்சமோ? கற்பகாம்பிகே….. (கதி)

அனு பல்லவி

இனி வேறெங்கு……… செல்வேனம்மா?

கருணை வைத்தெனை காப்பாற்றம்மா (கதி)

சரணம்

கயிலை வாழ் கபாலி மனமகிழும்

மயிலை மேவும் தாயே மனமிரங்கம்மா

உன்னிரு கரம்…. கொடுத்தாட் கொள்ள

என்னிரு கரம் கூப்பி நிற்கிறேனம்மா (கதி)

KaruNaikkaDal avaL kazalinai

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on September 4, 2016 by Melody

YouTube link: https://youtu.be/lXs62NAW9N0    

https://www.youtube.com/watch?v=lXs62NAW9N0&feature=youtu.be

amrutavAhinI Adi   Nagpur Srinivasan

16.07.2011 Madras 11 AM (Modified on: 18.08.2016)

 

Pallavi

KaruNaikkaDal avaL kazalinaip paRRu

taruNamidE avaLai ninai caRRu (KaruNai)

a. pallavi

KaDalAm kalvi iyalum varai kaRRu

anudinamum avaL aruLinaip pORRu  (KaruNai)

CaraNam

uruvaRRavaL uruvaik kOyilil cuRRu

Karu mudal tOnRiya karuttinai mARRu

avaL tAn yAvum ena manadinil ERRup  

PaNivAy vENDi vai ippiRavikkOr muRRu (KaruNai)

 

அம்ருதவாஹினீ   ஆதி   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

16.07.2011   மதராஸ் 11 AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 18.08.2016)

 

பல்லவி

கருணைக்கடல் அவள் கழலினைப் பற்று

தருணமிதே அவளை நினை சற்று (கருணை)

அ. பல்லவி

கடலாம் கல்வி இயலும் வரை கற்று

அனுதினமும் அவள் அருளினைப் போற்று (கருணை)

சரணம்

உருவற்றவள் உருவைக் கோயிலில் சுற்று

கரு முதல் தோன்றிய கருத்தினை மாற்று

அவள் தான் யாவும் என மனதினில் ஏற்றுப்  

பணிவாய் வேண்டி  வை இப்பிறவிக்கோர் முற்று (கருணை)

nI tAn ellAm enRuNarndEn ennuL

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on October 13, 2013 by Melody

YouTube link:  http://youtu.be/lxPMtPQIBVk

 

 

naTabhairavi  Adi  Nagpur Srinivasan

02.11.2007 Madras 06.45 AM (Modified on: 01.10.2013)

 

Pallavi

 

nI tAn ellAm enRuNarndEn ennuL

tAn azhiyum pOdu aravaNaikka varum (nI tAn)

 

a. pallavi

 

AdhAram inRi Or aNuvum asaiyAdu un

pAdAravindam thozhudiDum nAn  (nI tAn)

 

caraNam

 

dAmadam EnO enai ATkoLLa siva

kAma vallI karuNAkarI – SrI

rA…ma SahOdarI naTabhairavI

SAma gAna priyakarI sankarI (nItAn)

 

 

நடபைரவி ஆதி  நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

02.11.2007 மதராஸ் 06.45 AM  (திருத்தப்பட்ட நாள்: 01.10.2013)

 

பல்லவி

 

நீ தான் எல்லாம் என்றுணர்ந்தேன் என்னுள்

தான் அழியும் போது அரவணைக்க வரும் (நீ தான்)

 

அ. பல்லவி

 

ஆதாரம் இன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது உன்

பாதாரவிந்தம் தொழுதிடும் நான் (நீ தான்)

 

சரணம்

 

தாமதம் ஏனோ எனை ஆட்கொள்ள சிவ

காம வல்லீ கருணாகரீ – ஸ்ரீ

ரா…ம ஸஹோதரீ நடபைரவீ

ஸாம கான ப்ரியகரீ சங்கரீ (நீதான்)

 

SAma gAna priyE

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on March 24, 2013 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=7duaWUWJPUU

  

KuRinji Adi Nagpur Srinivasan

07.01.2005 Madras 11.36AM (Modified on: 21.03.2013)

 

Pallavi

 

SAma gAna priyE SadAsiva ManOhariyE

SarvAbhIshTa varapradAyiniyE ambA (SAma)

 

a. pallavi

 

KAmavardhanIyE sivakAma SundariyE

KAmak krOda mOha lOpam azhikkum (SAma)

 

caraNam

 

caraNam caraNamenak kadaRi azaippOrkku

maraNa bayam tanai nIkkum nAyakiyE – antak

karaNa suddhiyuDan paNivOrkkabhayam aruLum

nAraNiyE paripUraNiyE jagat kAraNiyE (SAma)

 

குறிஞ்சி ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

07.01.2005 மதராஸ் 11.36AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 21.03.2013)

 

பல்லவி

 

ஸாம கான ப்ரியே ஸதாசிவ மனோஹரியே

ஸர்வாபீஷ்ட வரப்ரதாயினியே அம்பா (ஸாம)

 

அ. பல்லவி

 

காமவர்தனீயே சிவகாம ஸுந்தரியே

காமக் க்ரோத மோஹ லோபம் அழிக்கும் (ஸாம)

 

சரணம்

 

சரணம் சரணமெனக் கதறி அழைப்போர்க்கு

மரண பயம் தனை நீக்கும் நாயகியே –  அந்தக்

கரண சுத்தியுடன் பணிவோர்க்கபயம் அருளும்

நாரணியே பரிபூரணியே ஜகத் காரணியே (ஸாம) 

KaruNai purindaruLvAy

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on March 21, 2013 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/Q6VuuptOEno   

http://www.youtube.com/watch?v=Q6VuuptOEno&feature=youtu.be

 

tANDavam Adi Nagpur Srinivasan

14.12.2004 Madras 08.52 PM (Modified on: 15.03.2013)

 

Pallavi

 

KaruNai purin…….daruLvAy MInA….kshi

iDargaL kaLaindenakku kaTA………kshi (KaruNai)

 

a. pallavi

 

KaDaikkaNNAl rakshikka varum KAmAkshi

MukkaNNan manam magizh KamalAkshi (KaruNai)

 

caraNam

 

annapUraNiyAy KAsi visA..lA……kshi

nAgai vAzh rA…..Ni nIlAyadA…..kshi

innalgaL nI..kki aruLum vana..jAkshi

Bhaktaraik kAttaruLum SahasrAkshi.. (KaruNai)

 

 

தாண்டவம் ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

14.12.2004 மதராஸ் 08.52 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 15.03.2013)

 

பல்லவி

 

கருணை புரிந்……தருள்வாய் மீனா….க்ஷி

இடர்கள் களைந்…..தெனக்கு கடா…….க்ஷி (கருணை)

 

அ. பல்லவி

 

கடைக்கண்ணால் ரக்ஷிக்க வரும் காமா……க்ஷி

முக்கண்ணன் மனம்……. மகிழ் கம…..லா……க்ஷி (கருணை)

 

சரணம்

 

அன்னபூரணியாய் காசி விசா..லா……க்ஷி

நாகை வாழ் ரா……ணி நீலாயதா………க்ஷி

இன்னல்கள் நீ..க்கி அருளும் வன..ஜாக்ஷி

பக்தரைக் காத்தருளும் ஸஹஸ்ராக்ஷி…. (கருணை)

vANi ramaiyum paNiyum

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on February 8, 2013 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=UAbUp3ei8a0   

 

MAyAmALava gauLai Adi Nagpur Srinivasan

12.01.1995 Madras 03.20 PM (Modified on: 29.01.2013)

 

 

vA….Ni ramaiyum paNi….yum mAyE

mA…..dEvan manamagizhum umai…yE (vANi) 

 

a. pallavi

 

vASavan SOdari…….. vandenaiyA……dari

vA…zhvu tA…zhvu anaittiR…kum kAra…..Ni  (vANi)

 

saraNam

 

kAmakrOda mOha lO………..pangaL

sUzhndenai…… vA…..TTiDum pO….du

sAma gAna magizh SarvEshvari…….nin

nAmam onRE.. pOdum mIT……..TaruLa (vANi)

 

 

மாயாமாளவ கௌளை ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

12.01.1995 மதராஸ் 03.20 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 29.01.2013)

 

 

பல்லவி

 

வா….ணி ரமையும் பணி….யும் மாயே

மா…..தேவன் மனமகிழும் உமை…யே (வாணி) 

 

அ. பல்லவி

 

வாஸவன் ஸோதரி…….. வந்தெனையா……தரி

வாழ்….வு தாழ்….வு அனைத்திற்…கும் கார…ணி  (வாணி)

 

சரணம்

 

காமக்ரோத மோஹ லோ………..பங்கள்

சூழ்ந்தெனை…… வா…..ட்டிடும் போ….து

ஸாம கான மகிழ் ஸர்வேஷ்வரி…….நின்

நாமம் ஒன்றே.. போதும் மீட்………..டருள (வாணி)

nAgagAndAri SrI rAjarAjEshwari

Posted in ambikai with tags , , , , , , , , , , , , , , on April 6, 2012 by Melody

YouTube link: http://youtu.be/1k-jJaGjSnc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nAgagAndAri KhaNDacApu  Nagpur Srinivasan

23.06.1977 Calcutta 05.30 PM (Modified on: 05.04.2012)

 

 

Pallavi

 

nAgagAndAri SrI rAjarAjEshwari

trupuraSundari mahAkALi mAmava (nAga)

 

a. pallavi

 

OmkAra rUpiNI SaubhAgyadAyini

SharvANI Sakala shrushTikAraNi (nAga)

 

caraNam

 

Sarva Siddhi pradAyini ambikE

BhArgavi mama hrudaya nivASini

dAkshAyaNI dharmaSamvardhani

madhuravANi namOStutE SanAtani (nAga)

 

 

 

நாககாந்தாரி கண்டசாபு  நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

23.06.1977 கல்கத்தா 05.30 PM   (திருத்தப்பட்ட நாள்: 05.04.2012)

 

பல்லவி

 

நாககாந்தாரி ஸ்ரீ ராஜராஜேஷ்வரி

த்ருபுரஸுந்தரி மஹாகாளி மாமவ (நாக)

 

அ. பல்லவி

 

ஓம்கார ரூபிணீ ஸௌபாக்யதாயினி

ஷர்வாணீ ஸகல ஸ்ருஷ்டிகாரணி (நாக)

 

சரணம்

 

ஸர்வ ஸித்தி ப்ரதாயினி அம்பிகே

பார்கவி மம ஹ்ருதய நிவாஸினி

தாக்ஷாயணீ தர்மஸம்வர்தனி

மதுரவாணி நமோஸ்துதே ஸனாதனி (நாக)

%d bloggers like this: